Podmark | E3

Podmark

S sistemom daljinskega ogrevanja naselja Podmark upravljamo od 1. maja 2010 dalje. Občina Šempeter-Vrtojba nam je s podpisom koncesijske pogodbe podelila koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini. Od takrat dalje s sistemom uspešno upravljamo in zadovoljujemo potrebe uporabnikov po oskrbi s toplotno energijo. Skrbimo za posodobitve sistema in nenehno prilagajanje novim zakonskim okvirjem, ki nam jih narekuje država, za tehnične izboljšave v duhu tehničnih posodobitev in racionalizacije stroškov obratovanja sistema ter za uresničevanje zahtev uporabnikov, ki so nas v tem času že spoznali kot zanesljivega in stabilnega izvajalca storitve.

Osnovni tehnični podatki sistema

  • moč proizvodne naprave: 870 kW
  • temperaturni režim: 90/70 °C
  • prostornina ogrevanih prostorov: 29.156 m3
  • dolžina omrežja: 450 m
  • število stanovanjskih enot: 232

Pomoč uporabnikom

Splošni obrazci

Obrazce in vloge najdete na tej povezavi.

Cena in ceniki

Politika cen v izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto je v celoti regulirana. Cene oskrbe so oblikovane na podlagi stroškov, ki jih ima izvajalec dejavnosti pri zagotavljanju nemotene oskrbe s toploto. Skladno s tarifnim sistemom je cena oskrbe s toplotno energijo razdeljena na variabilni in fiksni del.

  • Variabilni del cene pokriva tisti del stroškov, ki jih ima upravljavec s proizvodnjo in distribucijo toplote. To so predvsem stroški nabave zemeljskega plina kot osnovnega energenta ter stroški električne energije za pogon sistemov za proizvodnjo in distribucijo toplote. Variabilni del cene se usklajuje mesečno skladno z določili Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje  (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15 in 36/16).  Gibanje cen variabilnega dela cene toplote narekuje gibanje cen zemeljskega plina in električne energije. Soglasje k spremembam cene daje skladno z zgoraj navedenim aktom Agencija za energijo republike Slovenije.
  • Fiksni del cene pokriva fiksne stroške upravljavca proizvodnje in distribucije toplote. Sem spadajo predvsem stroški amortizacije sistema, rednega vzdrževanja, stroški dela, stroški zavarovanj in ostali fiksni stroški sistema. Fiksni del cene se usklajuje skladno z določili Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje  (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15 in 36/16). Fiksni del cene se spreminja le v izrednih primerih velikih sprememb fiksnih stroškov sistema. Nadzor nad spremembami cene vrši skladno z zgoraj navedenim aktom Agencija za energijo republike Slovenije.

Veljavni ceniki oskrbe s toploto, so ob vsaki spremembi izobešeni na oglasnih deskah v stopniščih uporabnikov in javno objavljeni na spletni strani družbe E 3, d.o.o.

Cenik 1. 1. 2024 dalje - novi

Cenik 1. 1. 2024

Cenik 1. 11. 2023

Pretekle cenike najdete v arhivu dokumentov.

Zakonodaja

Občinski akti

 Akti koncesionarja

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino