Informacije javnega značaja | E3

Informacije javnega značaja

E 3, d.o.o. kot zavezanec v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) omogoča vsem dostop do informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. (E 3, d.o.o.)

Sedež: Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

matična številka: 2010593000

davčna številka:  SI17851262

telefonska številka: 05 331 33 00

fax: 05 331 33 05

kontaktni center: 080 34 45

e-naslov: info@e3.si

spletno mesto: www.e3.si

 

Informacijske pisarne:

Nova Gorica, Prvomajska ulica 21

Koper, Ulica 15. maja 15

Sežana, Partizanska cesta 47

Tolmin, Poljubinj 100

Odgovorni osebi

Direktor Darko Pahor

Prokuristka Danijela Ribarič Selaković

Datum prve objave kataloga

17. 5 2014

Datum zadnje spremembe

1. 3. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

www.e3.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je na voljo na zahtevo prosilca na sedežu družbe, pri osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Družba E 3, d.o.o. je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti družbenika Petrol d.d.

Organa družbe sta družbenik in poslovodja, družbenik je imenoval tudi prokurista.

Glavne dejavnosti družbe so trgovanje z električno energijo, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije, aktivnosti vezane na učinkovito rabo energije, oskrba s paro in vročo vodo ter trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži.

Seznam notranjih organizacijskih enot

Družba je organizirana v glavnih notranjih organizacijskih enotah:

Služba za prodajo ključnim kupcem in upravljanje portfelja, v kateri se odvija dejavnost upravljanja portfelja in trgovanja z energenti;

Služba za prodajo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, v kateri se odvija dejavnost trgovanja z energenti;

Služba za proizvodnjo in storitve, v kateri se odvijajo dejavnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in kogeneracije ter oskrba s paro in vročo vodo, v sklopu te dejavnosti se izvaja tudi GJS oskrbe s toploto, v tej službi se izvajajo tudi vse aktivnosti vezane na učinkovito rabo energije;

Splošne službe, v kateri se odvijajo skupne poslovne dejavnosti.

Družba ima tudi raziskovalno - razvojni oddelek, kjer se odvija raziskovalna in razvojna dejavnost.

 

2.b Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje posameznih sklopov informacij 

Pristojna oseba:

Miloš Protić, Vodja splošnih služb,

milos.protic@e3.si, tel. št. 05/ 331 33 00

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Državni predpisi www.pisrs.si
Predpisi lokalnih skupnosti E-uprava 
Predpisi EU eur-lex

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu

Letna poročila družbe – objavljena na spletni strani www.e3.si ali na www.ajpes.si in dostopna na zahtevo prosilca v tiskani obliki na sedežu družbe.

 

2.e Najpomembnejši sklopi drugih informacij javnega značaja

Oskrba s toploto - seznam posameznih dokumentov

Seznam je dosegljiv na http://www.e3.si/dom/toplota/podmark

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja del tega kataloga.

Informacijo javnega značaja zahteva prosilec pisno ali ustno (neformalna zahteva) pri uradnih osebah, pristojnih za dostop do informacij javnega značaja.

Fizični dostop:

  • osebno na sedežu družbe, po predhodni najavi, ob delavnikih med 8. in 15. uro
  • po telefonu
  • po elektronski pošti

Delni dostop:

če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja:

na spletnih straneh omogočen prikaz informacij, podatkov in vsebine v tekstovni obliki prek menija za tiskanje objavljenih besedil, omogočena je tudi povečava pisave.

Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 

Druge objave v skladu z ZDIJZ-C

Podatki o poslih 2020

Podatki o poslih 2019

Podatki o poslih 2018

Podatki o poslih 2017

Podatki o poslih 2016

Podatki o poslih 2015

Podatki o poslih 2014

Podatki o zastopniku

Naprava + elektrikaE3 Ekstra

Elektrika po zajamčeni ceni skupaj z napravo na 24 obrokov brez obresti!

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Več o E3 Ekstra