Pogosta vprašanja | E3

Pogosta vprašanja

Račun in plačila
Poraba in števčno stanje
Spremembe
MOJ E3
E3 Trgovina
Storitve
Samooskrba
Za podjetja
Splošne informacije

Račun in plačila

Račun in plačila

Razlaga računa

Račun za opravljene storitve je vsebinsko in oblikovno prenovljen.

Hiter vpogled v vsebino računa omogoča barvno ločevanje:

 • zgoraj imamo podatke o računu, siva barva: skupne in splošne vsebine,
 • modra barva: vsebine povezane z dobavo električne energije,
 • oranžna barva: vsebine povezane z dobavo toplote.

 

Prva stran je poenotena za vse storitve in jo lahko razdelimo na tri vsebinske sklope. 

 1. zgoraj imamo podatke o računu
 2. v osrednjem delu so po postavkah sešteti neto zneski z obračunom DDV
 3. v spodnjem delu se izpišejo podatki za plačilo (UPN-QR nalog oz. prečrtan v primeru direktne bremenitve).

 
Za lažje razumevanje in razlago računa za električno energijo smo račun razdelili na naslednje sklope podatkov: 

 • podatki o računu
 • podatki o merilnem mestu
 • postavke na računu (specifikacija računa)

 

Podatki o računu
 

 1. podatki o izdajatelju računa
 2. številka računa
 3. kraj in datum izdaje računa
 4. številka pogodbenega računa - številka, ki je pomembna za spremljanje vseh podatkov, ki so povezani s pogodbo o dobavi električne energije, tako za dobavitelja kot tudi odjemalca
 5. referenca je številka, ki jo izdajatelj računa potrebuje pri evidentiranju prejetega plačila / BIC predstavlja bančno identifikacijsko kodo
 6. račun vključuje storitve, ki so bile do tega dne opravljene in obračunane
 7. zadnji dan za pravočasno plačilo računa 
 8. znesek, ki ga mora plačnik poravnati

Plačnik in naslovnik je lahko ena oseba ali dve različni. Plačnik z navedbo naslovnika določi naslov za dostavo računov in drugih dokumentov. 

 • naslovnik – naslov osebe, ki ji je račun poslan  (po pošti ali v elektronski obliki na e-naslov, v spletno banko ali v portal MOJ E3),
 • plačnik – oseba, ki je odgovorna za plačilo računa (lastnik ali po pooblastilu lastnika druga oseba).

 

Podatki o merilnem mestu in pogodbenem razmerju

V pasici modre barve so povzeti podatki o merilnem mestu in pripadajočem pogodbenem razmerju – ime paketa in njegovo trajanje v primeru pogodbe z vezavo.
Novost je izpis dveh podatkov, ki se nanašata na merilno točko, in sicer:

 • številka merilne točke pod oznako „GSRN MT“,
 • podatek o priključni shemi.

Številka merilnega mesta in GSRN MT sta številki, ki jih odjemalec potrebuje pri spremembah pogodbenega razmerja.

 
Specifikacija računa

V specifikaciji računa so razvidni trije glavni sklopi stroškovnih postavk, ki jih vsebuje vsak račun: energija, omrežnina, prispevki in ostale dajatve. Vsebina specifikacije računa za električno energijo se nekoliko razlikuje glede na način obračuna.

 

A. Za dobavo električne energije (obračun po dejanski porabi)

Mesečni račun vključuje obračun dejansko porabljene energije. Ta možnost je na voljo, če imate števec z daljinskim odčitavanjem ali dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje.

 1. energija
 2. omrežnina
 3. prispevki in ostale dajatve
 4. izračun porabljene električne energije

Porabljena električna energija se izračuna kot razlika med začetnim in končnim stanjem števca v obračunskem obdobju za vsako tarifno postavko - kot razlika med dvema zaporednima mesečnima odčitkoma števca. Ta razlika se kot količina upošteva v obračunu porabljene električne energije. Plačilo električne energije po dejanski porabi omogoča primerjavo po mesecih in s predhodnimi leti, iz pregleda je razvidna sezonska komponenta porabe.
 


B. Za predvideno dobavo električne energije (akontacija/pavšal)

Mesečni račun vključuje predvideno porabo električne energije.
Na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno 12 mesecev) se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP). Vsak mesec se le-ta pomnoži s številom dni v mesecu, kar predstavlja osnovo za mesečni znesek računa.
Enkrat letno pa se naredi obračun – letni obračun, kar pomeni, da se uskladi plačila in porabo za celotno obdobje.

 1. energija
 2. omrežnina
 3. prispevki in ostale dajatve

 

 C. Letni obračun

V letnem obračunu se pregledajo plačila za predvideno porabo v zadnjih 12 mesecih. Na osnovi odčitka števca distribucijskega operaterja (ELES, d.o.o.) se plačila za predvideno dobavo električne energije uskladijo z dejansko porabljeno električno energijo. Pri uskladitvi predhodnih plačil z dejansko porabo je mogoče:

 • preplačilo – poraba v obračunskem obdobju je bila nižja od porabe v preteklem obdobju, v povprečju je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba v obračunskem obdobju,
 • doplačilo – poraba v obračunskem obdobju je bila višja od porabe v preteklem obdobju, v povprečju je bilo vsak mesec plačano manj, kot je znašala dejanska poraba v obračunskem obdobju.

 1. energija
 2. omrežnina
 3. prispevki in ostale dajatve
 4. seštevek vseh prejetih plačil
 5. porabljena električna energija v obračunskem obdobju (izračuna se kot razlika med začetnim in končnim stanjem števca v obračunskem obdobju za vsako tarifno postavko posebej, odčitek števca naredi ELES, d.o.o.) 
 6. izračuna se nov PDP, ki je ključni podatek za izračun akontacije v naslednjem obračunskem obdobju
 7. znesek za plačilo (na osnovi porabljene električne energije in cen za posamezno obdobje se naredi obračun za 12 mesecev, od izračunanega zneska se odštejejo že prejeta plačila).

V zadnjih 12 mesecih so bile cene izredno spremenljive, na kar so poleg dobaviteljev električne energije vplivali tudi pomladni in jesenski vladni ukrepi za omilitev energetske krize.
 
Podrobneje o stroškovnih postavkah na računu za električno energijo

Energija
Gospodinjski odjemalec se lahko odloči za enotarifni ali dvotarifni način merjenja.

Ceno energije določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v višji (VT), nižji (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke je določen v splošnem aktu Agencije za energijo.

Višja dnevna tarifna postavka (VT) se obračunava od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca, ki nima krmilne naprave z možnostjo programske nastavitve prilagajanja na poletni čas, višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo od 7.00 do 23.00.

Nižja dnevna tarifna postavka (MT) se obračuna v preostalem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00. Če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva čas MT glede na sposobnost prilagoditve naprave registraciji odjema ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET:

 • energija VT = cena in poraba energije v času višje tarife
 • energija MT = cena in poraba energije v času nižje tarife
 • energija ET = cena in poraba energije v času enotne tarife

V sklopu energije lahko dobavitelj zaračunava tudi fiksni del, npr. strošek podpornih storitev, strošek procesiranja (storitve, ki jih dobavitelj nudi odjemalcu - elektronske storitve, klicni center, svetovanje…).

Omrežnina
Odjemalec električne energije plača za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-prodajnega mesta.
Uporaba omrežja vključuje:

 • Omrežnino – določa jo Agencija za energijo in je namenjena za izvajanje dejavnosti kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.
  Sestavljena je iz:
  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk in
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v višji (VT), nižji (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki in ostale dajatve
Ta rubrika vsebuje prispevke in trošarino, ki jih določa Vlada RS:

 • Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE; 17. člen ZSROVE) – obračuna se glede na obračunsko moč v kilovatih (kW)
 • Prispevek za energetsko učinkovitost (8.člen ZURE) – obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije (VT + MT oz. ET). Zbrana sredstva so namenjena Eko skladu, ki jih preko razpisov za usmerja na sofinanciranje energetskih rešitev za zmanjšanje porabe energije.
 • Prispevek za delovanje operaterja trga: je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. 
 • Trošarina – obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije (VT + MT oz. ET). Trošarina je oblika davka na porabo, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov, med katere sodi tudi električna energija.

DDV
Seštevek zneskov za omrežnino, energijo, prispevke in ostale dajatve predstavlja osnovo za obračun davka na dodano vrednost. DDV za vse postavke na računu za električno energijo znaša 22 %.

V času od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 se za dobavo električne energije obračunava in plačuje DDV po znižani stopnji 9,5 % od davčne osnove.

Račun in plačila

Strinjam se z višino zneska v obračunu, vendar ga ne morem poravnati v enkratnem znesku. Kaj lahko storim?

Pokličite naš kontaktni center ali obiščite informacijsko pisarno, kjer boste skupaj našli rešitev. S seboj imejte obračun.

Račun in plačila

Kaj lahko storim v primeru, če se mi zdi znesek obračuna previsok?

Popišite stanje števca in ga primerjajte z odbirkom na računu:

 • če je odbirek na računu večji, račun zavrnite z navedbo dejanskega odbirka
 • v kolikor se podatka ujemata, pa premislite, da nimate morda kakšne nove električne naprave, da se ni spremenilo razmerje med porabo po dnevni oz. nočni tarifi, da se ni poraba povečala zaradi večjega števila uporabnikov oz. družinskih članov…
Račun in plačila

Kako lahko sam kontroliram stroške porabe električne energije?

Pri kontroli stroškov porabe električne energije vam je lahko v pomoč portal MOJ E3. Brezplačna registracija vam nudi vpogled v tehnične podatke vašega merilnega mesta, na voljo vam je pregled izstavljenih računov in plačil, na osnovi trenutnega stanja števca si lahko izdelate informativni obračun.

Račun in plačila

Kaj je obračun na zahtevo odjemalca?

Obračun na zahtevo odjemalca se izdela, če želite:

 • preveriti pravilnost višine izstavljenega obroka ali
 • plačati električno energijo po dejanski porabi.

Za obračun je osnova odčitek števca, ki ga morate skupaj z navedbo številke merilnega mesta sporočiti najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za stanja sporočena do 5. v mesecu vam zagotavljamo, da bodo upoštevana v obračunu za pretekli mesec. Če je 15. dan v mesecu praznik ali dela prost dan, se upošteva odčitke, sporočene po telefonu ali e-pošti najkasneje na zadnji delovni dan pred tem. Če pa sporočate z SMS sporočilom ali v portalu MOJ E3 bomo informacijo upoštevali, tudi če je 15. dan v mesecu praznik ali dela prost dan.

Na podlagi tako sporočenega odčitka bo dobavitelj odjemalcu izstavil račun. Dobavitelj ne bo upošteval odčitka, ki bo sporočen po zgoraj omenjenem roku. Storitev se zaračuna na izstavljenem računu za dobavo električne energije. Izdelava obračuna je brezplačna, če odjemalec odda odčitek s števca preko spletnega portala MOJ E3 ali z uporabo storitve SMS števčno stanje.

Mesec obračuna je izpisan na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije, in sicer v pasici modre barve. V primeru nedostopnosti števca je odjemalec dolžan odčitek sporočiti sam. Na osnovi popisanega oz. sporočenega odčitka se izdela obračun dobavljene električne energije za preteklo obračunsko obdobje.

Račun in plačila

Plačujem mesečne akontacije. Kdaj lahko pričakujem obračun?

Mesec obračuna je z velikimi tiskanimi črkami izpisan na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. V primeru nedostopnosti števca je odjemalec dolžan odbirek sporočiti sam. Na osnovi popisanega oz. sporočenega odbirka se izdela obračun dobavljene električne energije za preteklo obračunsko obdobje.

Račun in plačila

Kako poteka zaračunavanje električne energije?

Obračunsko obdobje za gospodinjskega odjemalca traja praviloma dvanajst mesecev. Med obračunskim obdobjem odjemalec plačuje električno energijo z mesečnimi akontacijami, ki se izdelajo na osnovi povprečne dnevne porabe v predhodnem obračunskem obdobju.

Račun in plačila

Kateri so tisti elementi računa, ki se pri zamenjavi dobavitelja ne spremenijo?

Račun za električno energijo je sestavljen iz več postavk:

 • omrežnina – določa jo Agencija za energijo
 • cena za porabljeno električno energijo – določa jo E 3, d.o.o.
 • storitve – ceno določa E 3, d.o.o.
 • prispevki, ki jih določa Vlada Republike Slovenije:
  • prispevek OVE+SPTE: je prispevek, ki je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih;
  • prispevek za energetsko učinkovitost: je prispevek, ki je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi;
  • prispevek za delovanje operaterja trga: je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore
 • trošarina – določa jo Vlada Republike Slovenije
 • davek na dodano vrednost - določa ga Vlada Republike Slovenije.

Pri vseh dobaviteljih so enake tiste postavke, ki jih določata Vlada RS in Agencija za energijo.

Račun in plačila

Kako se določi višina mesečnega obroka za novega odjemalca?

Novemu odjemalcu se povprečna dnevna poraba določi glede na povprečno predvideno dnevno porabo gospodinjstev, oz. glede na dogovor z odjemalcem. Pravilnost višine izstavljene akontacije odjemalec preveri tako, da zahteva obračun na zahtevo odjemalca, za katerega je potrebno sporočiti odbirek števca najpozneje do 20. oz. do 5. dne v mesecu, če svoje obveznosti poravnava preko direktne bremenitve. Pooblaščene osebe lokalnega pooblaščenca ELES, d.o.o., skladno z veljavno zakonodajo, redno popisujejo števce električne energije le enkrat letno, in sicer v mesecu obračuna. Odjemalec je dolžan omogočiti brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav.

Račun in plačila

Kaj je eRačun?

eRačun je račun za električno energijo, ki vam ga pošljemo v elektronski obliki:

 • v vašo spletno banko »eRačun (banka)« ali
 • na vaš e-poštni naslov »eRačun (e-naslov)«.
Račun in plačila

Zakaj izbrati eRačun (banka)?

Prednosti prejemanja eRačuna v spletno banko so številne:

 • SKRB ZA OKOLJE: porabimo manj surovin, prispevamo k manjši količini odpadkov,
 • PRIHRANEK ČASA pri vodenju lastnega pregleda stroškov,
 • PREGLEDNOST: enostavno shranjevanje in pregledovanje,
 • ENOSTAVNOST pri plačilu v spletni banki ali z mobilno banko.
Račun in plačila

Kaj moram storiti, če želim prejemati »eRačun (banka)«?

Prijava na bančno storitev eRačun je možna le v banki preko sodobnih bančnih poti kot so klik, abanet ipd. Postopek prijave je enostaven, pri osebnih podatkih dodate le še dvanajstmestno številko pogodbenega računa, ki ga prepišete iz zadnjega prejetega računa za električno energijo (ne navajajte reference / referenčne številke, ki se spreminja z vsakim računom).

Pri prijavi na eRačun navedite številko transakcijskega računa E 3: SI56 1010 0005 8601 963 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) 

V primeru, da ste plačnik računov za električno energijo oz. lastnik merilnega mesta in niste uporabnik sodobnih bančnih poti, lahko na prejemanje in plačevanje eRačuna prijavite v svoji banki drugo osebo. Na podlagi te zahteve, prejmemo obvestilo in vas kontaktiramo.

S prijavo na prejemanje eRačuna ostajajo storitve, ki jih zaračuna E 3, d.o.o. nespremenjene.

Če eRačuna (banka) ne želite več prejemati, to uredite v svoji banki preko sodobnih bančnih poti.

Račun in plačila

Kaj moram storiti, če se odločim za prejemanje eRačuna?

 • za »eRačun (banka)«: Prijava na bančno storitev eRačun je možna le v banki preko sodobnih bančnih poti kot so NLB Klik, Bank@Net, SKB NET ipd.
 • za »eRačun (e-naslov): Izpolnite obrazec na eRačun | E3 ali pišite na podpora.strankam@e3.si.
Račun in plačila

Nisem uporabnik sodobnih bančnih poti. Ali kljub temu lahko prejemam eRačun?

V tem primeru lahko prejemate eRačun (e-naslov). Lahko se registrirate v portal MOJ E3, kjer oddate prijavo za prejemanje računa v elektronski obliki, oddajanje stanja števca in plačevanje po dejanski porabi, spremljanje izstavljenih računov, dostopanje do tehničnih podatkov merilnega mesta, arhiva bremenitev ali plačil, eRačunov itd.

Račun in plačila

Kje lahko plačam račun?

 • z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del računa (akontacije), na poštah, bankah ali bančnih avtomatih
 • preko direktne bremenitve
 • preko spletnega bančništva (uredi odjemalec na svoji banki) ali
 • preko telefonskega bančništva (uredi odjemalec na svoji banki).
Račun in plačila

Prejemam dva računa. Zakaj?

Dva računa lahko prejemate v dveh primerih:

 • enega vam izda izbrani dobavitelj električne energije na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu (ali oskrbi) električne energije za dobavljeno električno energijo; drugega pa lokalni pooblaščenec ELES, d.o.o. na podlagi Pogodbe o uporabi sistema končnega odjemalca in se nanaša na uporabo omrežja
 • zapadlost računa za dobavljeno električno energijo je različna od zapadlosti računa za uporabo omrežja.
Račun in plačila

Zakaj prejemam račun za električno energijo, čeprav nimam porabe?

Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račun. Stroške za obračunsko moč ter prispevke in ostale dajatve, ki se nanašajo na uporabo omrežja, ste dolžni poravnati vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Račun in plačila

Kaj je direktna bremenitev (trajnik) in v čem so prednosti takšnega načina plačila?

Vsi imetniki osebnih računov lahko plačevanje električne energije z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del prejetega računa, zamenjate z direktno bremenitvijo.

Direktna bremenitev (trajnik) ali SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve, itd.) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno bremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe, tudi ukinitev vašega soglasja za direktno bremenitev, urejate z nami, tako da izpolnete obrazec, in ne več pri vaši banki. Zadeve lahko urejate osebno v naših informacijskih pisarnah ali pisno po e-pošti ali po pošti.

Prednosti takega načina plačevanja računov so:

 • ni vam potrebno čakati v vrsti, zato vam ostane več časa zase
 • prihranite denar, saj je strošek plačila nižji
 • ne morete pozabiti na plačilo.

Poraba in števčno stanje

Poraba in števčno stanje

Je obračun po odštevalnem števcu mogoč?

Ne. Obračun po odštevalnem števcu ni mogoč.

Poraba in števčno stanje

Dobavitelj električne energije je naznanil zvišanje cen. Ali moram pred uveljavitvijo novih cen odčitati števec in sporočiti dobavitelju odbirek?

Ob uveljavitvi spremembe cene se popis stanja števca ne vrši. Odjemalci lahko sami sporočite odbirek števca v petih delovnih dneh od dneva uveljavitve spremembe cene. Če odbirka ne sporočite, se opravi ocena stanja števca, pri čemer se upošteva povprečna dnevna poraba med odbirkom pred in med odbirkom po uveljavitvi spremembe cene.

Poraba in števčno stanje

Kako lahko pridobim "pametni" števec, ki mi bo omogočil daljinsko odčitavanje?

Zamenjava števcev je v pristojnosti lokalnih elektrodistribucijskih podjetij. Pogoj za vključitev posameznega merilnega mesta v sistem daljinskega obračuna je, da je poleg ustrezne merilne naprave tudi transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo.

Poraba in števčno stanje

Števec ne deluje pravilno. Koga moram o tem obvestiti?

Za vse posege v omrežje z namenom odpravljanja napak je pristojno lokalno elektrodistribucijsko podjetje.

Poraba in števčno stanje

Zakaj med prazniki števec ne preklopi na nižjo tarifo?

Namestiti bi morali sodobno merilno napravo, ki ima že vgrajeno notranjo uro in program za preklop med tarifnimi časi. Zamenjavo merilne naprave bi morali narediti na lastne stroške. Napravo lahko kupite sami ali jo naročite pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju, ki jo tudi montira.

Poraba in števčno stanje

Kako lahko sporočim odčitek števca?

Odbirek števca nam lahko posredujete:

 • v portalu MOJ E3 - 24/7 (brezplačno)
 • z SMS sporočilom - 24/7 (brezplačno, le strošek poslanega SMS po ceniku operaterja)
 • z elektronsko pošto na  podpora.strankam@e3.si (plačljivo)
 • s klicem na brezplačno številko kontaktnega centra 080 34 45 (plačljivo).

Še opozorilo: stanje števca lahko oddajate od 1. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za stanja sporočena do 5. v mesecu vam zagotavljamo, da bodo upoštevana v obračunu za pretekli mesec. 

Poraba in števčno stanje

Ali moram sporočati odčitek števca tudi v primeru, če imam digitalni števec?

Da, če želite obračun po dejanski porabi in vaše merilno mesto še ni vključeno v elektroenergetsko strukturo z ustrezno komunikacijsko tehnologijo.

Sistem daljinskega odčitavanja deluje le, če je tudi elektroenergetska infrastruktura opremljena z ustrezno komunikacijsko tehnologijo. Transformatorska postaja, iz katere se napaja vaše merilno mesto mora biti opremljena z ustrezno tehnologijo za zajem in prenos podatkov do upravljavca distribucijskega omrežja. To lahko preverite pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Poraba in števčno stanje

Sporočil sem napačni odčitek števca. Kako lahko popravim napako?

Takoj, ko napako opazite, nas obvestite o pomoti. Pri tem uporabite postopek reklamacije.

Poraba in števčno stanje

V katerih primerih popiše stanje števca pooblaščena oseba in v katerih odjemalec sam?

Stanje na števcu električne energije popišejo:

 • pooblaščene osebe lokalnega elektrodistribucijskega podjetja:
  • ob priklopu merilnega mesta
  • v mesecu obračuna (v kolikor je števec dostopen)
  • ob zamenjavi števca
  • na zahtevo odjemalca (storitev se zaračuna)
  • ob odklopu merilnega mesta
 • odjemalec pa:
  • v primeru, ko pooblaščena oseba lokalnega elektrodistribucijskega podjetja ni mogla popisati stanja zaradi nedostopnosti števca
  • na lastno željo ob spremembi cene, in sicer v petih delovnih dneh od dneva njene uveljavitve
  • ko želi spremeniti višino obroka
  • ko želi reklamirati račun
  • ko zahteva izdelavo kontrolnega obračuna
  • ko želi sam narediti testni obračun preko portala MOJ E3.

Odjemalec mora biti pri popisovanju števca pozoren na to, da popiše vsa mesta odbirka, v primeru dvotarifnega merjenja pa obe tarifi. Pri sporočanju odbirka mora obvezno navesti številko merilnega mesta, ki je izpisana na računu.

Poraba in števčno stanje

Kaj je PDP?

PDP je kratica za povprečno dnevno porabo električne energije merilnega mesta odjemalca v kWh, ki je izračunana na podlagi odjemalčeve porabe v predhodnem obračunskem obdobju ter števila dni v istem obračunskem obdobju.

Spremembe

Spremembe

Z obstoječim dobaviteljem nimam sklenjene pogodbe o dobavi električne energije. Kaj moram storiti, če se odločim za spremembo paketa ali če želim odstopiti od pogodbe?

Vsi odjemalci, ki so 1. 7. 2007 že bili priključeni na distribucijsko omrežje imajo pogodbo o dobavi električne energije za nedoločen čas. Tisti odjemalci, ki zamenjajo dobavitelja električne energije, podpišejo novo pogodbo z novim dobaviteljem. Če želite v okviru naše ponudbe le zamenjati paket, izberite paket po svoji meri, sledite korakom in oddajte naročilo.

Spremembe

V katerih primerih moram podpisati novo pogodbo o dobavi električne energije?

Običajno se nova pogodba o dobavi električne energije podpiše v primeru priklopa novega merilnega mesta ali drugih sprememb na merilnem mestu.

Spremembe

Ali se kakovost dobavljene električne energije med različnimi ponudniki razlikuje?

Ne, dobavitelj ne more vplivati na kakovost električne energije.

Spremembe

Kako lahko najbolj enostavno primerjam različne ponudbe?

Dobavitelji, ki izpolnjujejo pogoje in želijo prodajati električno energijo končnim odjemalcem objavljajo svoje ponudbe na spletni strani Agencije za energijo v spletni aplikaciji primerjalnik ponudb. Vsakega dobavitelja pa lahko kontaktirate tudi neposredno in pridobite dodatna pojasnila.

Spremembe

Koliko znašajo stroški zamenjave dobavitelja?

Zamenjava dobavitelja je brezplačna.

Spremembe

Dobavitelj električne energije me je obvestil, da mi je lokalno elektrodistribucijsko podjetje zavrnilo zamenjavo dobavitelja. Zakaj je bila moja prošnja zavrnjena?

Zamenjava dobavitelja je najpogosteje zavrnjena, če:

 • lokalno elektrodistribucijsko podjetje ne more pridobiti odbirka števca;
 • če se podatki v pogodbi ne ujemajo z evidencami sistemskega operaterja.

Za zamenjavo dobavitelja je treba odpraviti razloge zavrnitve in se ponovno dogovoriti o načinu in roku ponovnega postopka.

Spremembe

Kako lahko postanem E 3jev odjemalec električne energije?

 1. Če želite postati naš odjemalec, izberite paket po svoji meri, sledite korakom in oddajte naročilo. Pri izpolnjevanju vam bo v pomoč zadnji račun za električno energijo.
 2. S podpisom pogodbe nas pooblastite, da pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju uredimo celoten postopek zamenjave dobavitelja:
  • oddali bomo vlogo za zamenjavo dobavitelja;
  • po predhodnem dogovoru bomo uredili odpoved obstoječe pogodbe;
  • v sodelovanju z lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem pridobili odbirek števca (priprava končnega obračuna obveznosti z obstoječim dobaviteljem in vzpostavitev začetnega števčnega stanja);
 3. lokalnemu distribucijskemu podjetju morate omogočiti odbiranje števca, v kolikor imate merilno mesto nedostopno.

Zamenjava dobavitelja je brezplačna. Sprememba dobavitelja se lahko izvede katerikoli dan v mesecu v roku 21 dni od oddaje vloge dobavitelja električne energije pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju.

Spremembe

Nepremičnino sem prodal / kupil / podedoval? Kaj moram storiti, če želim urediti spremembo lastništva merilnega mesta?

Lastnik merilnega mesta je običajno tudi plačnik in naslovnik za to merilno mesto, v kolikor ni drugače določeno.

Zahtevek za spremembo lastnika na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu in nam ga podpisanega posredujte po pošti. Vlogi morate priložiti kopijo dokazila o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju,…) in dokazilo o primopredaji nepremičnine, to je primopredajni zapisnik.

V kolikor je na merilnem mestu več lastnikov je potrebno izpolniti in priložiti tudi obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Uporabnik je dolžan pisno obvestiti ELES, d.o.o. o vsaki spremembi imena (firme), naziva, prebivališča (sedeža) in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik ne upošteva tega, mu ELES, d.o.o. zaračuna stroške, ki mu jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Spremembe

Nepremičnino oddajam v najem in želim, da je na računu kot plačnik naveden najemnik. Kaj moram storiti, če želim urediti spremembo plačnika?

V tem primeru sprememba pomeni, da bo spremenjena oseba, kateri se bodo izstavljali računi, lastnik merilnega mesta pa ostaja nespremenjen. Zahtevek za spremembo plačnika na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika, in nam ga skupaj s kopijo najemne pogodbe posredujte po pošti ali oddajte v eni od informacijskih pisarn.

Spremembe

Želim spremeniti naslov, kamor prejemam pošto.

Zahtevek za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte in nam ga podpisanega posredujte po pošti ali oddajte v eni od informacijskih pisarn.

Spremembe

Spremenil bi paket oskrbe z električno energijo.

Če želite spremeniti paket oskrbe z električno energijo, izberite paket po svoji meri, sledite korakom in oddajte naročilo.

Spremembe

Z enotarifnega bi prešel na dvotarifno merjenje (ALI obratno = sprememba vrste obračuna). Kako lahko to izvedem?

Spremembo vrste obračuna urejate pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju z izpolnitvijo obrazca Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni). Celoten postopek pa po vašem pooblastilu lahko izvedemo mi, kot vaš dobavitelj električne energije. Odgovor vezan na vlogo prejmete s strani lokalnega elektrodistribucijskega podjetja.

Spremembe

Na merilnem mestu bi spremenili moč obračunskih varovalk. Kje lahko uredim takšno spremembo?

Spremembo moči obračunskih varovalk urejate pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju z izpolnitvijo obrazca Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči. Potrebovali boste tudi novo soglasje za priključitev.

Spremembe

Ali bi mi lahko na računu spremenili datum plačila?

Ta sprememba ni mogoča.

Mesečni račun se nanaša na celoten pretekli mesec. Zakonodaja določa, da je zapadlost računa za električno energijo 15 dni od dneva izstavitve.

Spremembe

Za nekaj mesecev bomo imeli stanovanje prazno in ne bo porabe električne energije. Ali bomo morali tudi za te mesece poravnati račune?

Kljub temu, da v prihodnjem obdobju na vašem merilnem mestu ne bo porabe električne energije, boste prejeli račun.

Če plačujete mesečne akontacije, se višina zneska ne bo spremenila, se pa bo manjša poraba pokazala pri letnem obračunu. Če se želite temu izogniti, je vsekakor koristno, da zahtevate spremembo višine obroka. To storite tako, da nam sporočite:

 • osnovne podatke o merilnem mestu
 • približno povprečno mesečno porabo ali
 • odbirek števca.

Če plačujete po dejanski porabi pa boste prejemali le račun za obračunsko moč ter prispevke in ostale dajatve, ki ga morate poravnati, saj vam to omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Spremembe

Zaradi spremembe načina ogrevanja se mi bo poraba električne energije v prihodnje bistveno spremenila. Ali moram o spremembi obvestiti dobavitelja električne energije?

O takšni spremembi niste dolžni obvestiti svojega dobavitelja.

Če plačujete električno energijo po dejanski porabi, se bo ta sprememba pokazala pri mesečnem odbirku števca, ki je osnova za mesečni račun.

Če pa plačujete mesečne akontacije, bo prišlo v tem primeru do velike razlike med dejansko porabo in mesečnim plačilom. Mesečne razlike se bodo seštevale in letni obračun bo izkazoval velik primankljaj plačil ali veliko preplačilo. Če se želite temu izogniti, je vsekakor koristno, da zahtevate spremembo višine obroka. To storite tako, da nam sporočite:

 • osnovne podatke o merilnem mestu
 • približno povprečno mesečno porabo ali
 • odbirek števca.
Spremembe

Trenutno za električno energijo plačujem mesečni pavšal (akontacijo). V prihodnje želim plačevati po dejanski porabi. Kako lahko uredim spremembo?

Plačevanje po dejanski porabi je mogoče. Spremembo uredite lahko:

 • z registracijo v portal MOJ E3, vsak mesec – od 1. do 15. oddajate / vpisujete stanje števca; ta storitev je brezplačna, ali
 • z izpolnitvijo obrazca Prijava – obračun po dejanski porabi, ki ga pošljete po e-pošti na info@e3.si, dostavite v eno izmed naših informacijskih pisarn ali pošljete po pošti

Na podlagi tega obrazca, vam ukinemo račune za predvideno porabo. Odjemalec je dolžan sam mesečno sporočati stanje števca. Le to lahko oddajate od 1. do 15. v mesecu, za odjemalce z direktno bremenitvijo pa od 1. do 5. v mesecu. Na podlagi sporočenega stanja se izdela obračun po dejanski porabi. V primeru, da odjemalec 1x ne sporoči odbirka, se obračun električne energije po dejanski porabi avtomatsko ukine in odjemalec ponovno prejema račune po predvideni porabi. 

Spremembe

Kateri so razlogi za odklop merilnega mesta? Kako lahko uredim ponovni priklop?

Merilno mesto se lahko odklopi na zahtevo odjemalca ali zaradi drugih razlogov kot so:

 • neporavnane obveznosti na merilnem mestu
 • priklop na omrežje brez soglasja za priključitev
 • odjemalec nima izbranega dobavitelja
 • odjem električne energije mimo merilnih naprav
 • odjemalec s svojim odjemom moti delovanje energetskega sistema
 • odjemalec odreče ali onemogoči pooblaščenim osebam dostop do merilnega mesta …

Ponoven priklop se izvrši na zahtevo odjemalca oziroma ko prenehajo razlogi za odklop in so plačani stroški odklopa oziroma ponovnega priklopa.

Spremembe

Sumimo, da nam kradejo električno energijo - kaj lahko storimo?

Če sumite, da vam nekdo krade električno energijo, lahko storite naslednje: izklopite glavno stikalo v vaši razdelilni omarici ali odvijte vse hišne varovalke. Če števec kljub temu beleži porabo, se posvetujte s svojim električarjem ali upravljavcem zgradbe. Zadevo lahko prijavite pristojnemu organu. 

MOJ E3

MOJ E3

Kaj je portal MOJ E3?

Spletni portal MOJ E3 omogoča odjemalcem električne energije enostaven pregled in upravljanje svojega pogodbenega razmerja z E 3, d.o.o., torej informacije o izbranem paketu E 3 in vse druge koristne in aktualne informacije, ki so vam v pomoč pri upravljanju in nadzoru vaše porabe električne energije.

MOJ E3

Katere so prednosti portala MOJ E3?

Vsebine na portalu MOJ E3 omogočajo:

 • dostop do vedno aktualnih podatkov, informacij, tekočih prodajnih aktivnosti
 • enostaven pregled pomembnih elementov pogodbenega razmerja
 • spremljanje aktualnih podatkov o pogodbenih računih in merilnih mestih
 • prejem računa za električno energijo v elektronski obliki
 • pregled računov za zadnjih 12 mesecev
 • pregled porabe električne energije v zadnjem letu v primerjavi s predhodnim letom
 • izbiro obračuna po porabi
 • mesečno oddajanje števčnega stanja
 • izdelavo informativnega izračuna
 • možnost spreminjanja nabora uporabljenih storitev in ugodnosti ter osebnih podatkov.
MOJ E3

Kako postanem uporabnik portala MOJ E3?

Prvi korak k uporabi portala MOJ E3 je registracija z uporabniškim imenom in geslom. Uporabniško ime je vaš elektronski naslov, geslo pa boste pri prvi registraciji določili sami. Na navedeni elektronski naslov boste prejeli sporočilo, s katerim boste dokončali registracijo. Registrirate se lahko tudi v primeru, če niste odjemalec električne energije E 3, d.o.o. V tem primeru imate dostop le do splošnih informacij.

MOJ E3

Kako dobim vpogled v podrobnosti pogodbenega računa?

Če ste odjemalec električne energije E 3, morate pri prvem dostopu najprej aktivirati pogodbeni račun ali več pogodbenih računov, ki jih boste v prihodnje spremljali. Za aktiviranje vzemite zadnji račun za električno energijo in z njega prepišite številko pogodbenega računa in številko računa za električno energijo.

Z aktivacijo pogodbenega računa boste avtomatsko dobili vpogled v podatke vseh merilnih mest, ki so na tem pogodbenem računu. Ko imate vpogled v večje število pogodbenih računov oz. večje število merilnih mest, lahko vpogled v podatke prilagajate na vsaki posamezni strani z izbiro posameznega pogodbenega računa oz. posameznega merilnega mesta.

MOJ E3

Katere informacije so mi na voljo v portalu MOJ E3?

• aktualni podatki, informacije, tekoče prodajne aktivnosti
• enostaven pregled pomembnih elementov pogodbenega razmerja
• spremljanje aktualnih podatkov o pogodbenih računih in merilnih mestih
• prejem računa za električno energijo v elektronski obliki
• pregled računov za zadnjih 12 mesecev
• pregled porabe električne energije v zadnjem letu v primerjavi s predhodnim letom
 

E3 Trgovina

E3 TRGOVINA

Ne poznam E 3. Kje lahko izvem več o podjetju?

E 3 je eden ključnih dobaviteljev električne energije na slovenskem trgu. Zaupa nam že več kot 115.000 gospodinjstev, ponudba pa je zasnovana na potrebah sodobne družbe. Ljudje živimo različno in imamo različne navade. Tem značilnostim se smiselno prilagaja ponudba paketov električne energije za gospodinjstva, ki lahko izbirajo med paketi E3 Napredni, E3 Udobni, E3 Zeleni in E3 Preprosti. E 3 ima tudi spletno E3 Trgovino, ki omogoča online nakup elektrike, obenem pa smo razširili ponudbo naprav za prosti čas. Dolgo ime podjetja je E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA. Poseben poudarek dajemo strokovni usposobljenosti zaposlenih, osebnim kontaktom in partnerskim odnosom.

E3 TRGOVINA

Ali lahko med vezavo spremenim svoj paket elektrike?

Ne. Izdelek iz ponudbe E3 Ekstra je sestavljen iz paketa električne energije in naprave, ki pomenita nedeljivo celoto. Nakup samo paketa električne energije ali samo naprave ni možen, prav tako izdelka iz ponudbe E3 Ekstra ni mogoče koristiti samo delno (samo paketa električne energije ali samo naprave).

E3 TRGOVINA

Kakšna so pravila o obročnem odplačevanju?

Možnost obročnega plačila, število obrokov ter njihova višina so navedeni pri posameznem izdelku v ponudbi. Obročno plačilo je brezobrestno in brez stroškov financiranja. S plačilom prvega obroka kupnine za izbrani izdelek na transakcijski račun prodajalca, v času veljavnosti prejetega predračuna, se šteje, da je prodajna pogodba z obročnim plačilom sklenjena. Ostale obroke bo kupec plačeval v skladu s pogodbo o obročnem plačilu, kjer bodo navedeni število, višina in zapadlost obrokov. Ostali obroki bodo obračunani na računih za električno energijo. Kupec lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, prodajalec mu bo obračunal le strošek izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.

E3 TRGOVINA

Koliko naprav lahko kupim na obroke?

Posamezni kupec lahko v enem ali več nakupih kupi na obroke največ 3 enake ali različne izdelke. Dodatno pa je treba upoštevati še, da skupni mesečni znesek obrokov za vse izdelke skupaj ne presega 100 EUR. Ta znesek ne vključuje zneska za plačilo elektrike.

E3 TRGOVINA

Kakšna je razlika med paketom elektrike E3 Zeleni in paketom E3 Udobni?

Paket E3 Zeleni je paket elektrike, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije. Namenjen je tistim gospodinjstvom, ki so jim pomembni skrb za okolje in načela trajnostnega razvoja. Paket E3 Udobni je za odjemalce, ki vklapljajo aparate, ko utegnejo in niso pozorni na različne tarife, zato paket temelji na univerzalnih cenah energije.

E3 TRGOVINA

Kaj pomeni vezava na paket električne energije?

E3 Ekstra je posebna ponudba izdelkov, ki je sestavljena iz naprave in paketa električne energije. Pridobitev ugodnosti z nakupom naprave v ponudbi E3 Ekstra je vezana na časovno trajanje pogodbenega razmerja.

E3 TRGOVINA

Kaj potrebujem za nakup naprave na obroke?

Nakup izdelkov na obroke je mogoč za vse fizične osebe. Kupec mora biti odjemalec elektrike E 3 in imeti mora MOJ E3 račun, poravnane pa morajo biti vse zapadle obveznosti. Za obročno plačilo na 24 obrokov je treba vzpostaviti direktno bremenitev.

Za nakup naprave na 24 obrokov iz ponudbe E3 Ekstra pa zadostuje MOJ E3 račun, saj je v paket vključen tudi paket elektrike (zamenjava paketa ali zamenjava dobavitelja).

E3 TRGOVINA

Zakaj bi kupil izdelek iz ponudbe E3 Ekstra?

 • Z enim nakupom v spletni E3 Trgovini dobim sanjsko napravo in uredim dobavo elektrike.

 • Ugodne cene z obročnim plačilom brez obresti.

 • Obroki vključeni v račun za elektriko.

 • Brezskrben in varen nakup.

 • Zajamčena cena elektrike.

 • Brezplačna dostava.

E3 TRGOVINA

Kako nakupujem v E3 Trgovini?

V E3 Trgovini lahko izbirate med predstavljenimi izdelki, ki so na voljo, v skladu z vsakokratnimi pogoji posamezne ponudbe. 
Nakup v spletni trgovini E 3 opravite po preprostih korakih, skozi katere vas vodi spletna trgovina. Slike izdelkov so lahko simbolične. S klikom na posamezen izdelek se odprejo podrobnejše in natančne informacije o izdelku in nakupnih pogojih. Po izpolnitvi naročila se vam izpiše vsebina naročila, s klikom na »Oddaj naročilo« je naročilo oddano. Izpiše se vam potrdilo in povzetek oddanega naročila, ki ga prejmete tudi na e-naslov.
Naročilo šteje za potrjeno in prodajna pogodba sklenjena, ko po prejetem predračunu in v roku njegove veljavnosti plačate kupnino za izbrani izdelek na naš transakcijski račun, oziroma pri prodaji na obroke, ko po prejetem predračunu in v roku njegove veljavnosti plačate prvi obrok kupnine na naš transakcijski račun. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede potrditve naročila in sklenitve pogodbe upoštevajo določila pogojev paketa električne energije. Po prejemu plačila po predračunu oziroma z izpolnitvijo pogojev paketa električne energije, gre naročilo naprej v proces obdelave. Na vaš elektronski naslov pošljemo potrdilo naročila, vse potrebne informacije in priloge. 
V kolikor v roku veljavnosti predračuna ne plačate kupnine oziroma prvega obroka pri obročnem plačilu, oziroma v primeru neizpolnitve morebitnega drugega pogoja paketa električne energije, se šteje, da naročilo preklicujete. Več o nakupovanju si lahko preberete v Navodilih za nakup v E3 Trgovini
 

E3 TRGOVINA

Ali imam kot odjemalec E 3 kakšne ugodnosti?

Če ste E3 Odjemalec lahko nakupujete po E3 ceni – plačilo po predračunu ali po E3 ceni – obročno odplačevanje. 
Pri nakupu veljajo cene, objavljene v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo v primeru plačila po prejetem predračunu v roku njegove veljavnosti oziroma v primeru obročnega plačila, ob plačilu prvega obroka kupnine po prejetem predračunu v roku njegove veljavnosti. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede veljavnosti cen upoštevajo določila paketa električne energije. 
REDNA CENA je cena izdelka, ki velja za vse kupce, ki oddajo naročilo za izdelek v E3 Trgovini.
E3 CENA je cena izdelka, ki velja za kupce, ki so obstoječi odjemalci električne energije pri dobavitelju E3 (E3 Odjemalec) ali pri nakupu izdelkov v ponudbi E3 Ekstra. 
Več o ugodnostih si lahko preberete v Pogojih uporabe.

E3 TRGOVINA

Kaj je ponudba E3 Ekstra?

Ponudba E3 Ekstra je posebna ponudba izdelkov v E3 Trgovini, ki so sestavljeni iz paketa električne energije in aparata/naprave. E3 Uporabnik, ki je E3 Odjemalec, lahko v skladu z vsakokratnimi pogoji posamezne ponudbe koristi posebne ugodnosti (E3 Ugodnost). Aktualno ponudbo E3 Ekstra preverite tu.

E3 TRGOVINA

Kakšni so načini plačila?

Plačilo po predračunu: po oddaji naročila vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. S plačilom celotne kupnine za izbrani izdelek v času veljavnosti prejetega predračuna se šteje, da je prodajna pogodba sklenjena. 
Obročno plačilo: obročno plačilo lahko izberete, če ste E3 Uporabnik in E3 Odjemalec in imate poravnane vse zapadle obveznosti do nas, oziroma ste E3 Uporabnik, ki imate poravnane vse zapadle obveznosti do E 3, za nakup izdelka iz ponudbe E3 Ekstra. Za obročno plačilo je potrebno vzpostaviti direktno bremenitev. Obročno plačilo je brezobrestno in brez stroškov financiranja. 
Možnost obročnega plačila, število obrokov ter njihova višina je navedena pri posameznem izdelku v ponudbi. V kolikor to ni izrecno navedeno, možnosti obročnega plačila ni. 
Več o načinih plačila si lahko preberete v Pogojih uporabe.

E3 TRGOVINA

Kako poteka obročno plačilo?

Po prejetem naročilu preverimo, ali izpolnjujete pogoje za obročno plačilo, v kolikor jih ne, vas o tem obvestimo in vam ponudimo možnost enkratnega plačila po predračunu, po E3 ceni - plačilo po predračunu oziroma redni ceni. Prvi obrok kupnine za izbrani izdelek, ki ga boste obročno odplačevali in kupnino za izdelke, za katere ni možno obročno plačilo, je potrebno plačati po predračunu.
Če izpolnjujete pogoje za obročno plačilo, vam bomo po oddaji naročila na elektronski naslov poslali predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo, pogodbo o obročnem plačilu, ter druge dokumente v skladu s pogoji posamezne ponudbe. S plačilom prvega obroka kupnine za izbrani izdelek, v času veljavnosti prejetega predračuna, se šteje, da je prodajna pogodba z obročnim plačilom sklenjena. V primeru, da je v izdelku paket električne energije, se glede sklenitve pogodbe upoštevajo določila paketa električne energije. Ostale obroke boste plačevali v skladu s pogodbo o obročnem plačilu, kjer bo navedeno število, višina in zapadlost obrokov. Ostali obroki bodo obračunani na računih za električno energijo.
Obračun obrokov je vezan na posameznega kupca. Količina izdelkov, ki jih lahko posamezni kupec, v enem ali več nakupih, kupi na obroke, je omejena na največ 3 kose enakega ali drugega izdelka, pod hkratnim pogojem, da skupni mesečni znesek obrokov za vse izdelke skupaj (mesečni limit nakupov na obroke) ne presega 100 EUR, pri čemer se ne upošteva paketa električne energije. Vaš razpoložljivi mesečni limit se bo prikazoval v košarici nakupov. 
Kadarkoli lahko predčasno odplačate ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, obračunali vam bomo le strošek izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine. V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali stroške opominjanja, zakonite zamudne obresti in morebitne stroške izterjave. 
Več o obročnem plačilu si preberite v Pogojih uporabe

E3 TRGOVINA

Prevzem in dostava

Za izdelke na zalogi je dobava blaga praviloma v 3 do 7 delovnih dneh po potrjenem naročilu, razen pri nakupu izdelkov E3 Ekstra, kjer je dostava izdelka za novega E3 Odjemalca možna šele v 3 do 7 delovnih dneh po začetku uporabe pogodbe o oskrbi in vključitvi v bilančno skupino prodajalca. 
Dostava izdelkov je možna le na območju Republike Slovenije, izdelki vam bodo dostavljeni v prevzemno točko ali po pošti, glede na izbrano možnost, v skladu s pogoji posamezne ponudbe. Dostava izdelkov je brezplačna, razen za nekatere izdelke, kjer je to pri posameznem izdelku izrecno označeno in je cena dostave 5 EUR.
Zaloga se lahko med naročilom in plačilom po predračunu spremeni. Za izdelke, ki jih ni na zalogi, je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, o čemer vas obvestimo po elektronski pošti in vam sporočimo nov predvideni dobavni rok. V kolikor ta za vas ni sprejemljiv, oziroma izdelek po oddaji naročila ni več dobavljiv, lahko odstopite od pogodbe, vplačano kupnino oziroma v primeru obročnega plačila njen del vam vrnemo. 
Več o prevzemu in dostavi si preberite v Pogojih uporabe.
 

E3 TRGOVINA

Ali lahko prevzeti izdelek vrnem?

Kot kupec imate zagotovljene pravice v skladu z določili ZVPot. Pravico imate, da nas v štirinajstih (14) dneh od sklenitve pogodbe oziroma prevzema izdelka brez navajanja razlogov obvestite, da odstopate od pogodbe in vrnete kupljeni izdelek. Nosite le neposredni strošek vračila izdelka, ki je odvisen od samega načina vračila (vračilo na v naročilu izbrano prevzemno točko oziroma pri dostavi po pošti vračilo na sedež prodajalca). V primeru nakupa izdelka, ki je naveden v 5. odstavku 43.č čl. ZVPot kupec nima pravice do odstopa od pogodbe. 
O uveljavitvi te pravice nas z nedvoumno izjavo obvestite tako, da nam pošljete izpolnjeni obrazec z vsemi potrebnimi podatki, skupaj s kopijo računa po pošti na naslov E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica, ali po elektronski pošti na e-naslov: eTrgovina@e3.si. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom 14 dnevnega odstopnega roka.
Izdelek morate vrniti najkasneje v nadaljnjih 14-ih dneh od poslanega obvestila o odstopu od pogodbe na v naročilu izbrano prevzemno točko oziroma pri dostavi po pošti na naš sedež. 
Vrnjen izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži. 
Več o pravici do odstopa od nakupa in vračilu blaga si preberite v Pogojih uporabe.
 

E3 TRGOVINA

Kako uveljavim reklamacijo in garancijo?

Napake na kupljenem blagu lahko uveljavljate iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, v skladu z določili ZVPot.
Informacija o garanciji je navedena pri podatkih o izdelku, če pri izdelku podatka o garanciji ni, izdelek nima garancije. Na garancijskem listu so navedene vse potrebne informacije za uveljavljanje garancije. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in velja na območju Republike Slovenije.
Stvarna napaka: obvestiti nas morate o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom in s predložitvijo računa. Prav tako nam morate omogočiti, da stvar pregledamo.
Poškodbe pri dostavi: pri prevzemu izdelka v prevzemni točki ste dolžni tega skrbno pregledati in v primeru vidnih poškodb ali nepravilnosti o teh obvestiti pooblaščeno osebo prodajalca, ki je izdelek izročila, o čemer se napravi zapisnik. V primeru poškodbe embalaže izdelka, ki je bil dostavljen na vaš naslov, morate poškodovano embalažo pred odprtjem fotografirati. Če se izkaže, da je poškodovan tudi prejeti izdelek, morate v 8 dneh od prevzema uveljavljati reklamacijo. Zahtevku priložite fotografijo poškodovane embalaže in izdelka, ter do rešitve reklamacije ohranite originalno embalažo. 
Obrazec – Reklamacija
 

E3 TRGOVINA

Kam se lahko obrnem za dodatno pomoč v zvezi z nakupovanjem v E3 Trgovini?

Če rabite dodatno pomoč nas kontaktirajte na e-naslov eTrgovina@e3.si ali na telefon 080 34 45 (vsak delavnik od 8.00 do 17.00).

Storitve

Storitve

Zakaj so radiatorji v stanovanju včasih zelo vroči, včasih pa mlačni?

Temperatura vode za ogrevanje stanovanj se že v samem proizvodnem viru spreminja v odvisnosti od zunanje temperature. Distributer mora v času ogrevalne sezone zagotavljati ogrevno vodo v dovodnem sistemu v razponu od 60°C do 90°C. Najvišja temperatura se nanaša na zunanjo temperaturo -10°C.

Storitve

Kdaj se začne in koliko časa traja kurilna sezona?

Začetek in konec kurilne sezone je odvisen od zunanje temperature zraka:

 • kurilna oziroma ogrevalna sezona se prične, ko v drugi polovici leta zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C
 • ogrevalna sezona se konča, ko v prvi polovici leta zunanja temperatura ob 21. uri prvič trikrat zapored preseže 12°C.

Trajanje ogrevalne sezone se lahko med posameznimi kraji (tudi znotraj istih krajev) in stanovanjskimi zgradbami razlikuje.

Samooskrba

Samooskrba

Kaj je samooskrba?

Samooskrba je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov z napravo za samooskrbo, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe. Namenjena je pokrivanju lastnega odjema električne energije končnega odjemalca, in sicer gospodinjskega ali malega poslovnega odjemalca.

Samooskrba

Razlaga obračuna in specifikacije računa

Razlaga obračuna – neto meritve
Obračun električne energije in omrežnine za prevzeto električno energijo se v primeru naprav za samooskrbo izvaja po principu neto meritev oz. netiranja v obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje za samooskrbo je koledarsko leto oziroma tisti del koledarskega leta, ko je bilo merilno mesto vključeno v bilančno skupino dobavitelja.

Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja. Energija, ki je bila oddana v omrežje, predstavlja razliko med proizvedeno energijo in energijo, ki je bila porabljena na merilnem mestu za lastne potrebe.
Nadzorne aplikacije sončnih elektrarn (npr. SolarEdge Monitoring) pogosto prikazujejo proizvedeno električno energijo sončne elektrarne. Vendar se enaka količna energija ne odda v omrežje, saj se je del porabi za lastne potrebe.

Če je ob koncu obračunskega obdobja količina oddane električne energije (v kWh) odjemalca večja od količine prevzete električne energije (v kWh), odjemalec presežno količino električne energije preda svojemu dobavitelju.
Za potrebe obračuna se uporablja enotarifno merjenje električne energije.

Razlaga specifikacije obračuna

Račun za samooskrbo ima večji del elementov računa za električno energijo za letni obračun z nekaj posebnostmi.
Na računu samooskrbe po sistemu neto meritev ni podatka o energiji, ki jo sončna elektrarna proizvede. Navedena sta samo podatka o prevzeti in oddani energiji v omrežje.


 1. energija
 2. omrežnina
 3. prispevki in ostale dajatve
 4. seštevek vseh prejetih plačil
 5. količina prevzete električne energije
 6. količina oddane električne energije v omrežje
 7. razlika med prevzeto in oddano električno energijo, ki gre v obračun
 8. znesek za plačilo (na osnovi porabljene/oddane električne energije in cen za posamezno obdobje se naredi obračun za 12 mesecev), od katerega se nato odštejejo že prejeta plačila.
Samooskrba

Kaj pomeni samooskrba z električno energijo?

Samooskrba z električno energijo ne pomeni popolne samooskrbe končnega odjemalca z električno energijo. Končni odjemalci z napravo za samooskrbo se namreč brez pomoči omrežja ne morejo samooskrbovati z električno energijo in nujno potrebujejo omrežje, ki jim omogoča oddajo viškov proizvodnje ter možnost odjema energije, ko njihova proizvodnja ne zadošča. Distribucijsko omrežje je v tem primeru zaradi neusklajenosti med proizvodnjo odjemalčeve proizvodne naprave za samooskrbo in porabo končnega odjemalca v vlogi »virtualnega« hranilnika oziroma baterije.

Samooskrba

Kaj je skupnostna samooskrba?

Po Uredbi o samooskrbi iz leta 2019 je lahko samooskrba v primeru posameznih gospodinjskih ali malih poslovnih odjemalcev individualna. V primeru med seboj povezanih gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev z napravo za samooskrbo pa gre za skupnostno samooskrbo:
• ki lahko zajema samooskrbo večstanovanjskih stavb ali
• skupnost OVE, v katero se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo preko dveh ali več merilnih mest, ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje.
Največja moč naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na katerega je ta naprava priključena, oziroma 0,8-kratnika vsote priključnih moči odjema merilnih mest, vključenih v posamezno skupnostno samooskrbo. Naprava za samooskrbo lahko proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne, vodne ali geotermalne energije ter s soproizvodnjo toplote in električne energije, ki kot primarni vir uporablja obnovljive vire energije. V praksi močno prevladujejo naprave za izrabo sončne energije.
 

Samooskrba

Kako sklenem pogodbo o samooskrbi?

Za sklenitev pogodbe nas kontaktirajte.

Za podjetja

Za podjetja

Ali portal MOJ E3 omogoča vpogled v podatke pravnih oseb?

V portalu MOJ E3 je omogočen vpogled v vse pogodbene račune tako fizičnih kot tudi pravnih oseb. Posameznik, ki bi želel imeti dostop do podatkov pravne osebe, se mora registrirati kot fizična oseba. Pri aktivaciji pogodbenega računa pravne osebe pa je potrebna še dodatna potrditev v obliki pooblastila pooblaščene osebe. Pooblastilo je dostopno z izbiro gumba „pooblastilo“. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljite na naš naslov E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov info@e3.si, kjer bomo uredili dostop do podatkov.

Za podjetja

Sedež podjetja se je spremenil. Kako uredim spremembo pri dobavitelju električne energije?

Uporabnik je dolžan pisno obvestiti lokalno elektrodistribucijsko podjetje o vsaki spremembi firme, naziva, sedeža in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik ne upošteva tega, mu ELES, d.o.o. oz. lokalno distribucijsko podjetje zaračuna stroške, ki mu jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Pri spremembi sedeža podjetja boste potrebovali izpis iz registra podjetij (Ajpes).

Za podjetja

Podjetje je razširilo svojo dejavnost in se bo poraba električne energije povečala. Ali moram o teh spremembah obvestiti dobavitelja električne energije? Če da, kako?

Mali poslovni odjemalec ni dolžan sporočati tovrstnih sprememb. Ker se podjetja med seboj razlikujejo, je najbolje, da svoje obveznosti preverite v svoji pogodbi o dobavi električne energije.

Za podjetja

V delu svoje stanovanjske hiše bi rad odprl obrtno dejavnost. Ali moram o tem obvestiti dobavitelja električne energije?

Preden začnete z dejavnostjo, morate zaprositi za novo soglasje za priključitev za pridobitno dejavnost. V svoji hiši morate primerno urediti ločitev električnih napeljav med gospodinjskim in poslovnim delom in urediti novo merilno mesto.

Novo merilno mesto pooblaščena oseba lokalnega pooblaščenca ELES, d.o.o. priključi skladno s pravili o priključevanju novih odjemalcev.

Za podjetja

Kaj je premija za odstopanja?

Premija za odstopanja je fiksni mesečni strošek, ki se zaračunava malim poslovnim odjemalcem in krije tveganje razlik pri porabi električne energije.

Splošne informacije

Splošne informacije

Kaj je omrežnina?

Omrežnina za prenosno in distribucijsko omrežje je dajatev, s katero se pokrivajo stroški izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja. Ti stroški so:

 • vodenje, obratovanje in vzdrževanje ter razvoj omrežij
 • merjenje električne energije
 • obdelava in posredovanje merilnih podatkov
 • izdajanje soglasij in projektnih pogojev
 • pokrivanje izgub električne energije v omrežju.
Splošne informacije

Kako ravnam v primeru, ko zmanjka elektrike?

Z napravami morate ravnati, kot da so pod napetostjo.

Najprej se prepričajte, ali je problem nastal v vašem domu: preverite stanje varovalk oziroma FID stikala. Če je stanje varovalk oz. FID stikala normalno, preverite ali imajo sosedi električno energijo. Če je do izpada prišlo le pri vas doma, je problem izpada najverjetneje v vašem domu (glavna varovalka), sicer je problem nastal na omrežju.

V vsakem primeru pa morate poklicati lokalno elektrodistribucijsko podjetje, ki je pristojno za vse posege v omrežje z namenom odpravljanja napak.

Splošne informacije

Kako lahko poskrbim za varnost v svojem domu?

Z električno energijo je potrebno ravnati previdno, saj je lahko smrtno nevarna. Tu je nekaj nasvetov, da ne bi prišlo do nepotrebnih nesreč in poškodb:

 • Električna naprava mora biti nameščena in priklopljena skladno z navodili za uporabo.
 • Stare in polomljene vtičnice naj vam električar zamenja z novimi. Izberite vtičnice z varovali, ki preprečujejo otrokom, da bi vanje potisnili žeblje ali podobne ostre predmete.
 • Ne preobremenjujte električnih vtičnic. Vsaka naprava naj bo priklopljena na svojo vtičnico, da preprečite morebitne kratke stike, ki lahko povzročijo požar.
 • Električnih naprav, stikal ali vtičnic nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami oziroma če stojite v vodi.
 • Pred popravilom oziroma čiščenjem električnih naprav, luči in podobnega se prepričajte, da so le-ti odklopljeni iz omrežja.
 • Poškodovani priključni kabel električne naprave lahko zamenja samo električar.

Pri odklopu električnih naprav iz omrežja nikoli ne vlecite za kabel, ampak pridržite vtičnico z eno roko, z drugo pa primite vtič in ga izvlecite.

Splošne informacije

Kaj pomeni ET, VT, MT?

 • ET pomeni enotno tarifo, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.
 • VT pomeni višjo tarifo, ki jo dvotarifni števec meri vsak delavnik od 6. do 22 ure.
 • MT pomeni nižjo tarifo, ki jo dvotarifni števec meri vsak delavnik od 22. ure do 6. ure naslednjega dne in soboto, nedeljo in praznik od 0. do 24. ure.

Navedene nastavitve v celoti veljajo le za sodobne stikalne ure. Gospodinjski odjemalci s starejšimi napravami bodo imeli manjšo tarifo MT v zgoraj navedenih urah v zimskem času, v poletnem času pa bo zaradi premika ure MT manjša tarifa uro kasneje: ob delavnikih od 23. do 7. ure. Starejše naprave tudi ne omogočajo preklopa na MT manjšo tarifo med prazniki.

Splošne informacije

Varovalka

Varovalka je namenjena:

 • omejitvi jakosti električnega toka
 • varovanju vodnikov električnega tokokroga
 • varovanju naprav.

Poznamo več vrst varovalk:

 • klasična - s taljivo nitko
  • Varovalke s taljivo nitko se med seboj razlikujejo po barvi kovinske ploščice, ki je pri nepoškodovani varovalki nameščena na sredino zunanje kontaktne kape in določa tokovno vrednost varovalke. Če varovalka pregori, ploščica odpade. Pregorelo varovalko moramo zamenjati z novo, iste nazivne jakosti. Pri tem moramo paziti, da se ne dotaknemo delov, ki so pod napetostjo.
 • avtomatska - v obliki stikala
  • V primeru izpada, se varovalka izklopi. Pri tem se ne poškoduje, zato jo je potrebno samo ponovno vklopiti.
Splošne informacije

Električna omarica

Vsako gospodinjstvo ima:

 • števec električne energije
 • stikalno uro (pri dvotarifnem merjenju)
 • glavno varovalko ali tarifni odklopnik in
 • varovalke.

Električna omarica je pod napetostjo. Zaradi varnosti lahko vanjo posega samo pooblaščena oseba lokalnega elektrodistribucijskega podjetja, sami lahko zamenjamo le pregorelo varovalko oziroma ponovno vklopimo stikalo.

Splošne informacije

Števec in popis stanja: enotarifni / dvotarifni

Enotarifni števec meri porabo električne energije v kWh v času enotne tarife (ET), zato ima samo eno okence. Števčno stanje popišemo tako, da prepišemo vse cifre iz okenca:

kot npr.: ET = 000112,1 kWh.

Dvotarifni števec meri porabo električne energije v kWh v času:

 • večje tarife (VT) – vrednost v zgornjem okencu in
 • manjše tarife (MT) – vrednost v spodnjem okencu.

Števčno stanje popišemo tako, da prepišemo vse cifre iz:

 • zgornjega okenca kot npr. VT = 000052,1 kWh in
 • spodnjega okenca kot npr. MT = 000022,2 kWh.
Splošne informacije

V katerih primerih potrebujem soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje potrebujete, če se spremenijo osnovni parametri priključka, za katerega je bilo soglasje izdano, predvsem, če se spremenijo:

 • priključna moč
 • tehnične značilnosti objektov in naprav
 • skupina končnih odjemalcev

Paziti morate tudi na veljavnost izdanega soglasja.

Splošne informacije

Kaj je soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje se izdaja po upravnem postopku in določa pogoje priključevanja novega ali obstoječega objekta na distribucijsko omrežje. Več informacij je dostopnih na spletni strani Operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja ELES, d.o.o. ali pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Splošne informacije

Kako poteka postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

Podrobne informacije o vseh postopkih priključevanja na elektroenergetsko omrežje so dostopne na spletni strani Operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja ELES, d.o.o. Informacije lahko dobite tudi pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Splošne informacije

Kako se obračunava omrežnina?

Omrežnino za elektroenergetsko omrežje določa Agencija za energijo. Pri odjemalcih z nemerjeno močjo (tudi gospodinjstva) je znesek omrežnine sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del omrežnine predstavlja prispevek za obračunsko moč, variabilni del pa je odvisen od porabe električne energije v času VT in MT oziroma ET. Pri določanju cene za uporabo omrežja pa se uporablja metoda poštne znamke, kar pomeni enotno obračunavanje uporabe omrežja, ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo.

Splošne informacije

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije?

Informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije so dostopne na spletnih straneh lokalnih elektrodistribucijskih podjetij. V skladu z zakonodajo morajo elektrodistribucijska podjetja o prekinitvi ali ustavitvi distribucije električne energije širšemu krogu uporabnikov, le-te obvestiti vsaj 48 pred prekinitvijo s pomočjo sredstev javnega obveščanja. Nekatera podjetja ponujajo tudi možnost neposrednega obveščanja.

Do informacij lahko pridete tudi na spletni strani ELES, d.o.o., kjer imajo vsa lokalna elektrodistribucijska podjetja neposredno povezavo na svojo internetno stran.

Splošne informacije

Kaj vpliva na izpad električne energije?

Najpogostejši vzrok za izpad električne energije so vremenske nevšečnosti, ki povzročajo poškodovanje nadzemnih vodov: udari strele, močan veter, sneg in žled, močno deževje, ki vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov oziroma usadov zemljišča. Poleg tega pa prihaja tudi do napak v delovanju naprav in nesreč.

Splošne informacije

Proizvodni viri

V skladu z Aktom o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Ur. l. RS, št. 28/23) E 3, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v paketu E3 ZELENI in v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Proizvodni viri 2022

Splošne informacije

Obračunska moč

Je obračunski element obračuna uporabe omrežja; za merilna mesta z merjeno močjo je določena na podlagi izmerjene konične moči, za merilna mesta brez merjenja moči pa je, s pogodbo o dostopu do omrežja, dogovorjena vrednost moči, ki je na merilnem mestu določena oz. nastavljena z napravo za omejevanje toka in je lahko enaka ali manjša od priključne moči.

Splošne informacije

Poplave 2023: Kdaj se bo električna energija dejansko obračunala v skladu s sprejetimi ukrepi?

Oktober, 2023

V začetku oktobra smo dobavitelji prejeli vse potrebne informacije, ki nam omogočajo obračun električne energije po znižani ceni za upravičene odjemalce.

Že izdani račun za porabo električne energije v avgustu smo stornirali. V naslednjih dneh bodo narejeni novi obračuni porabe električne energije za mesec avgust in september po znižanih cenah.

Morebitna preplačila bodo upoštevana v izdanih računih v naslednjih mesecih.

September, 2023

Dobavitelji električne energije vse podatke, ki so potrebni za obračun električne energije, pridobimo od distribucijskega operaterja.

Na avgustovskih računih bo v skladu s prejetimi ukrepi poraba energije na dela prost dan 14. avgusta 2023 obračunana po nižji dnevni tarifni postavki (MT).

Točen datum in način izvajanja preostalih sprejetih ukrepov pa je še v fazi dogovarjanja dobaviteljev električne energije in distribucijskega operaterja. Predvidevamo pa, da bodo te informacije znane v drugi polovici septembra 2023.

V vsakem primeru pa bomo upravičenim odjemalcem zagotovili električno energijo po znižani ceni za celotno obdobje, ki ga predpisuje zakonodaja.

Splošne informacije

Poplave 2023: Kako poteka ocenjevanje nastale škode na objektih?

Oceno nastale škode na objektih bodo pripravljale občinske komisije za oceno škode. Podatki o nastali škodi pa se bodo vnašali v centralno zbirko podatkov.

Splošne informacije

Poplave 2023: Kje se zbirajo podatki o škodi na objektih za potrebe energetske sanacije?

Za potrebe znižanja plačila dobavljene energije in za potrebe sklepanja služnostnih pogodb zaradi obnove energetske javne infrastrukture se podatki o nastali škodi na posameznih objektih zbirajo v centralni zbirki podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Splošne informacije

Poplave 2023: Ali moram za znižano ceno elektrike kontaktirati svojega dobavitelja električne energije?

Ni treba, saj bomo dobavitelji električne energije vse potrebne podatke o upravičenih odjemalcih prejeli od distribucijskega operaterja.

Splošne informacije

Poplave 2023: Ali bodo vsi odjemalci, ki so jih prizadele poplave in plazovi deležni pomoči v enaki meri?

Distribucijski operater električne energije bo končne odjemalce razdelil v tri skupine:

 • odjemalci, katerim je nastala blaga škoda na objektu,
 • odjemalci, katerim je nastala huda škoda na objektu in
 • zelo prizadeti odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč.

Razvrščanje odjemalcev v tri skupine je podlaga za izvedbo vseh nadaljnjih zakonskih (npr. znižanje tarifnih postavk omrežnine) in prostovoljnih ukrepov, ki jih planirajo dobavitelji električne energije.

Splošne informacije

Poplave 2023: Kdaj je rok za pripravo metodologije za razvrščanje odjemalcev v skupine?

Minister, pristojen za energijo, bo predpisal metodologijo za razvrščanje odjemalcev v skupine predvidoma v roku enega meseca po objavi zakona v Uradnem listu.

Splošne informacije

Poplave 2023: Objekt je uničen oz. tako poškodovan, da odjem električne energije ni mogoč. Ali moram kljub temu plačati električno energijo?

Ko so objekti tako poškodovani, da oskrba z električno energijo sploh ni mogoč, so odjemalci oproščeni plačila vseh postavk na računih za električno energijo.

Ta ukrep se uporablja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve merilnega mesta.

Splošne informacije

Poplave 2023: Kako se bo obračunala električna energija na dan 14. avgust 2023?

14. avgust 2023 je bil določen kot dela prost dan in skladno s tem se na ta dan obračuna energija po nižji dnevni tarifni postavki (MT). Porabljena električna energija se bo obračunala na podlagi izmerjenih podatkov, ko je na merilnem mestu nameščen napredni merilni sistem oziroma s korekcijo porabe na osnovi PDP (povprečne dnevne porabe) pri letnem obračunu energije (akontacijski odjem).

Popravek bo viden v specifikaciji obračuna porabljene električne energije za mesec avgust.

Splošne informacije

Poplave 2023: Koliko bodo do konca leta plačevala električno energijo v poplavah prizadeta gospodinjstva?

Dobavitelji električne energije smo sprejeli pobudo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in bomo vsem upravičenim odjemalcem v času od avgusta do decembra 2023 dobavljali električno energijo po znižani ceni, in sicer po ceni 1 EUR/MWh oziroma 0,1 cent/kWh. Dodatno se bomo v tem času odpovedali zaračunavanju fiksnih stroškov poslovanja. To pomeni, da bi se povprečnemu slovenskemu odjemalcu mesečni račun znižal za skoraj 60 %..

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino