Oskrba z električno energijo

Električna energija ima tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju pomembno vlogo, je nepogrešljiva dobrina v našem vsakdanjiku. Želimo vam zagotoviti konkurenčne in stabilne cene. Pri tem ne bomo pozabili niti na pomembnost zmanjševanja onesnaževanja in obremenitve okolja.

Našim odjemalcem ponujamo več različnih paketov. Izbirajo lahko med osnovno oskrbo, okolju prijazno oskrbo ali posebno ponudbo.

Odjemalec lahko izbira:

 1. način merjenja: enotarifno ali dvotarifno
 2. način obračunavanja porabe: po dejanski porabi ali akontacijsko.

Odjemalec si izbere paket v skladu s splošnimi in prodajnimi pogoji za izbrani paket tako, da izpolni obrazec Naročilo. Pri izbiri paketa si lahko pomaga s kalkulatorjem.

Mesečni račun vsebuje več elementov, ne le zneska za električno energijo.

Kaj vse vsebuje račun za električno energijo?

 • poraba električne energije: VT in MT ali ET (akontacija ali obračun dejanske porabe) – ceno določa dobavitelj
 • storitve – ceno določa dobavitelj (nekateri paketi ga ne vsebujejo)
 • omrežnina – določa Agencija za energijo
 • dodatki k omrežnini – določa Vlada RS
 • prispevki – določa Vlada RS
  • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE; 377. člen EZ-1)

  • prispevek za energetsko učinkovitost (URE; 317.člen EZ-1)

 • trošarina – določa Vlada RS
 • davek na dodano vrednost (DDV) – določa Vlada RS.

Proizvodni viri 2019

Minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost

 od 1. 1. 2016 

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrsta izvoda RTP / RP na SN  Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

minut / leto

Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

Število vseh kratkotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

VN         1
SN    neposredno   podeželski 450  6  28
mešani 150  5  18
mestni 150  4  10
NN   posredno    podeželski 950  16  35
mešani  350  10  22
 mestni 350  8  13
Vir: www.SODO.si