Predpisi | E3

Predpisi s področja energetike

Energetski zakon (EZ-1)

Zakon o oskrbi z električno energijo

Zakon o učinkoviti rabi energije

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Zakon o oskrbi s plini

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore

Uredba o energetski infrastrukturi

Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko

Uredba o določitvi cen električne energije

Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije

Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

Pravila za delovanje trga z elektriko

Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko

Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino