Koristno je vedeti: nov obračunski sistem omrežnine | E3

Koristno je vedeti: nov obračunski sistem omrežnine

22. 06. 2023

Koristno je vedeti: nov obračunski sistem omrežnine

Najprej pa še malo o računu za električno energijo

Končni znesek na mesečni položnici za električno energijo sestavljajo naslednje postavke: 

 1. energija, 
 2. omrežnina, 
 3. prispevki, 
 4. trošarina in
 5. davek na dodano vrednost. 

Začnimo enostavno. Omrežnina predstavlja približno tretjino vašega računa za elektriko in je znesek, ki ga odjemalec električne energije plača za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-prodajnega mesta.
Omrežnino določa Agencija Republike Slovenije za energijo, pri čemer je ta namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO, d.o.o.) in dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije Republike Slovenije za energijo.

Sestavljena je iz:

 • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
 • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v višji (VT), nižji (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

V zadnjih nekaj letih se Evropa intenzivno pripravlja na energetsko preobrazbo

V okviru teh prizadevanj se lahko pojavijo težave v elektroenergetskem omrežju. Nacionalni energetski in podnebni načrt vključuje rast obnovljivih virov energije tako v proizvodnji kot tudi v porabi električne energije. Na eni strani raste poraba električne energije – povečuje se število toplotnih črpalk in električnih vozil na slovenskih cestah –, na drugi pa se povečuje proizvodnja električne energije iz razpršenih obnovljivih virov. Vključevanje vseh porabniških in proizvodnih enot v omrežje zahteva reševanje na različne načine, med drugim tudi z regulatornimi ukrepi.
Zato je Agencija Republike Slovenije za energijo leta 2019 objavila razpis za pripravo dinamične metodologije za obračunski sistem, ki bo dovolj prilagodljiv in bo spodbujal uporabnike k prilagajanju odjema, v smeri učinkovite rabe energije in omrežja. Glavni cilj je olajšati prehod na zeleno energijo in zagotoviti uporabo energije v skladu z zahtevami omrežja. Pri tem je bilo treba nujno upoštevati določena načela, ki jih je predpisala Evropska unija.

Z letom 2024 se spreminja način obračunavanja omrežnine

Agencija Republike Slovenije za energijo pojasnjuje, da bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo, skupaj z dodatki, ki predstavljajo približno tretjino celotnega zneska na računu za elektriko, oblikovane v skladu z novo metodologijo, ki sledi smernicam učinkovite rabe energije in zelenega prehoda ter predpostavlja aktivnega odjemalca.

Katere so bistvene novosti?

Izpostavili bi tri ključne novosti:

 1. selitev stroškovne obremenitve iz energije na obračunsko moč,
 2. razlikovanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo,
 3. uvedba novih časovnih blokov. 

1. Obračunska moč kot ključni dejavnik učinkovite rabe omrežja

Nova metodologija daje obračunski moči večjo stroškovno težo kot porabljeni energiji, kar je bistvena razlika v primerjavi s trenutno uporabljeno metodologijo.
V trenutni metodologiji se večji del omrežnine plačuje glede na porabljeno energijo, medtem ko nova metodologija poudarja obračunsko moč kot merilo za potrebno infrastrukturo omrežja. Moč namreč določa zahteve glede zmogljivosti in velikosti omrežja, zato bo nova metodologija pravičnejša, obenem pa bo natančneje odražala stroške in potrebe omrežja.
Strošek omrežnine na računu se bo delil: 75 % za moč, 25 % za energijo.
Na trgu, ki je osredotočen na energijo in omrežnino, se odpirajo nove možnosti za razvoj novih storitev, kot je zniževanje konice (angl. Peak Shaving). To pomeni, da se strateško upravlja poraba električne energije in da se zmanjša najvišja obremenitev omrežja, imenovana tudi »konica«. S tem se dosežeta učinkovitejše izravnavanje obremenitve omrežja in zmanjšanje potrebe po gradnji dodatne infrastrukture. Zniževanje konice omogoča bolj stabilno in trajnostno delovanje elektroenergetskega sistema ter odpira potencial za inovativne storitve in rešitve na področju energetike.

2. S spremljanjem in poznavanjem navad pri uporabi električnih naprav do nižjih stroškov 

Nov obračunski sistem omrežnine uvaja razlikovanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Dogovorjena obračunska moč je za vsakega odjemalca določena vnaprej na podlagi izmerjenih podatkov (dejanski profil porabe) v preteklih dvanajstih mesecih. Vsak odjemalec bo v poletnih mesecih na računih za električno energijo prejel obvestilo o dogovorjeni obračunski moči po posameznih časovnih blokih za naslednje koledarsko leto. Dogovorjeno obračunsko moč je mogoče spreminjati, saj se bo preseganje dogovorjene obračunske moči dodatno zaračunavalo. Odjemalci bomo tako v prihodnje morali biti pozorni ne le na porabo energije, ampak tudi na sočasno vklapljanje gospodinjskih naprav, kar bi lahko vplivalo na presežno obračunsko moč.
Gospodinjstva (priključna moč manjša ali enaka 43 kW) bodo imela dve leti prehodnega obdobja, kar pomeni, da se v tem času presežna obračunska moč ne bo obračunavala. 

3. Novi časovni bloki nadomeščajo obstoječi tarifni sistem (VT/MT/ET).

Tarifne postavke omrežnine se bodo oblikovale v odvisnosti od:

 1. časovnega bloka v dnevu,
 2. delovnega oziroma dela prostega dneva,
 3. sezone: višja sezona vključuje mesece od novembra do februarja, nižja sezona pa preostale mesece.

Višina teh postavk se bo razlikovala glede na stopnjo obremenitve omrežja. V času največje obremenitve bodo postavke najvišje, medtem ko bodo v času najmanjše obremenitve najnižje. Novost pa bo informativno vidna že na računih za električno energijo, ki jih bodo odjemalci prejeli v juliju.

Trije časovni bloki v dnevu oziroma do štirje časovni bloki v mesecu

Nov obračunski sistem temelji na petih časovnih blokih. Časovni blok je obdobje znotraj dneva, pri čemer je določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan.

To pomeni, da bo cena omrežnine odvisna od časa, v katerem se električna energija porablja, s ciljem spodbuditi premikanje porabe na časovne intervale, ko je obremenitev omrežja manjša. Ta prilagodljivi pristop k časovni tarifni strukturi omogoča boljše upravljanje omrežja in usmerjanje porabe električne energije v optimalnejše časovne okvire.
V časovnih blokih bodo izrazite razlike v cenah električne energije, kar bo odjemalce spodbudilo k prilagajanju svoje porabe. Blok 1 bo najdražji, saj je omrežje v tem času že zelo obremenjeno. Natančne cene za posamezne bloke bodo objavljene predvidoma decembra, kar bo uporabnikom omogočilo pravočasno načrtovanje in prilagajanje svoje porabe električne energije glede na tarifne postavke. S tem sistemom spodbujamo večjo prožnost pri porabi električne energije ter usmerjamo k učinkovitejši in bolj trajnostni rabi energije.

 

Pojasnila:

 • Višja sezona predstavlja mesece z visoko obremenitvijo: november, december, januar, februar.
 • Nižja sezona predstavlja mesece z nizko obremenitvijo: marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober.
 • Dela prost dan pomeni soboto, nedeljo in dela proste dneve v skladu s predpisi, ki urejajo praznike in dela proste dneve.
 • Delovni dan pomeni dan, ki ni dela prost dan.

V Sloveniji se trenutno omrežnina obračunava le odjemalcem, vendar nova metodologija vključuje v sistem plačila omrežnine tudi za proizvajalce, ki prispevajo električno energijo v omrežje. Proizvajalci kot uporabniki prenosnega oziroma distribucijskega sistema bodo plačali omrežnino le za prevzeto električno energijo iz omrežja.

Spremembe so korak k zeleni energiji 

Nova metoda obračuna omrežnine si prizadeva spodbuditi čim več ljudi k učinkoviti rabi energije, pri čemer bo na višino omrežnine ključno vplivala moč. Višina omrežnine je odvisna od obremenitve omrežja, kar pomeni, da plačujemo glede na to, kolikšno breme predstavljamo za omrežje s svojo porabo. S temi ukrepi in skladno z evropskimi smernicami naslavljamo izzive, povezane s prehodom na brezogljično družbo. Navsezadnje želimo spodbuditi trajnostno proizvodnjo in uporabo energije, prispevati k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter uresničevanju ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.


Viri: 
https://www.agen-rs.si/gospodinjski/elektrika/obrazlozitev-racuna
https://www.agen-rs.si/izvajalci/elektrika/prenosno-omrezje/omreznina
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/kako-bo-po-novem-obracunana-omreznina-drazja-bo-v-obremenjenih-delih-dneva/668298

Prijava na E-novice

Privolitve

Prosimo izberite, katere vrste obvestil želite prejemati.

E 3, d.o.o., Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica (kontakt DPO: dpo@e3.si) bo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja in do preklica uporabil za namen pošiljanja naših ponudb in aktivnosti. Če se odločite, da vam pošiljamo vam prilagojene novice, bomo vaše podatke, ki jih pridobimo med našim sodelovanjem, uporabili za namen neposrednega trženja na podlagi profiliranja oz. segmentiranja. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavite preko povezave v prejetem e-sporočilu. Podrobneje si o obdelavi za ta namen lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.

Mailchimp uporabljamo kot tržno platformo. S klikom na Naroči se strinjate, da bodo vaši osebni podatki preneseni v Mailchimp. Več o politiki zasebnosti Mailchimpa si preberite tukaj.