Pomoč za podjetja

Sedež podjetja se je spremenil. Kako uredim spremembo pri dobavitelju električne energije?

Uporabnik je dolžan pisno obvestiti lokalno elektrodistribucijsko podjetje o vsaki spremembi firme, naziva, sedeža in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik ne upošteva tega, mu SODO oz. lokalno distribucijsko podjetje zaračuna stroške, ki mu jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Pri spremembi sedeža podjetja boste potrebovali izpis iz registra podjetij (Ajpes).

Podjetje je razširilo svojo dejavnost in se bo poraba električne energije povečala. Ali moram o teh spremembah obvestiti dobavitelja električne energije? Če da, kako?

Mali poslovni odjemalec ni dolžan sporočati tovrstnih sprememb. Ker se podjetja med seboj razlikujejo, je najbolje, da svoje obveznosti preverite v svoji pogodbi o dobavi električne energije.

V delu svoje stanovanjske hiše bi rad odprl obrtno dejavnost. Ali moram o tem obvestiti dobavitelja električne energije?

Preden začnete z dejavnostjo, morate zaprositi za novo soglasje za priključitev za pridobitno dejavnost. V svoji hiši morate primerno urediti ločitev električnih napeljav med gospodinjskim in poslovnim delom in urediti novo merilno mesto.

Novo merilno mesto pooblaščena oseba lokalnega pooblaščenca SODO priključi skladno s pravili o priključevanju novih odjemalcev.

Ali portal MOJ E3 omogoča vpogled v podatke pravnih oseb?

V portalu MOJ E3 je omogočen vpogled v vse pogodbene račune tako fizičnih kot tudi pravnih oseb. Posameznik, ki bi želel imeti dostop do podatkov pravne osebe, se mora registrirati kot fizična oseba. Pri aktivaciji pogodbenega računa pravne osebe pa je potrebna še dodatna potrditev v obliki pooblastila pooblaščene osebe. Pooblastilo je dostopno z izbiro gumba „pooblastilo“. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljite na naš naslov E 3, d.o.o., Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov info@e3.si, kjer bomo uredili dostop do podatkov.