Popis števčnega stanja

Dobavitelj električne energije je naznanil zvišanje cen. Ali moram pred uveljavitvijo novih cen odčitati števec in sporočiti dobavitelju odbirek?

Ob uveljavitvi spremembe cene se popis števčnega stanja ne vrši. Odjemalci lahko sami sporočite odbirek števca v petih delovnih dneh od dneva uveljavitve spremembe cene. Če odbirka ne sporočite, se opravi ocena števčnega stanja, pri čemer se upošteva povprečna dnevna poraba med odbirkom pred in med odbirkom po uveljavitvi spremembe cene.

Kako lahko pridobim "pametni" števec, ki mi bo omogočil daljinsko odčitavanje?

Zamenjava števcev je v pristojnosti lokalnih elektrodistribucijskih podjetij. Pogoj za vključitev posameznega merilnega mesta v sistem daljinskega obračuna je, da je poleg ustrezne merilne naprave tudi transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo.

Števec ne deluje pravilno. Koga moram o tem obvestiti?

Za vse posege v omrežje z namenom odpravljanja napak je pristojno lokalno elektrodistribucijsko podjetje.

Zakaj med prazniki števec ne preklopi na nižjo tarifo?

Namestiti bi morali sodobno merilno napravo, ki ima že vgrajeno notranjo uro in program za preklop med tarifnimi časi. Zamenjavo merilne naprave bi morali narediti na lastne stroške. Napravo lahko kupite sami ali jo naročite pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju, ki jo tudi montira.

Kako lahko sporočim odbirek števca?

Odbirek števca nam lahko posredujete:

 • v portalu MOJ E3 - 24/7 (brezplačno)
 • z SMS sporočilom - 24/7 (brezplačno, le strošek poslanega SMS po ceniku operaterja)
 • z elektronsko pošto na  info@e3.si (plačljivo)
 • s klicem na brezplačno številko kontaktnega centra 080 34 45 (plačljivo).

Še opozorilo: stanje števca lahko oddajate od 1. do 20. v mesecu, vendar za odjemalce z direktno bremenitvijo pa le od 1. do 5. v mesecu.

Ali moram sporočati odbirek števca tudi v primeru, če imam digitalni števec?

Da, če želite obračun po dejanski porabi in vaše merilno mesto še ni vključeno v elektroenergetsko strukturo z ustrezno komunikacijsko tehnologijo.

Sistem daljinskega odčitavanja deluje le, če je tudi elektroenergetska infrastruktura opremljena z ustrezno komunikacijsko tehnologijo. Transformatorska postaja, iz katere se napaja vaše merilno mesto mora biti opremljena z ustrezno tehnologijo za zajem in prenos podatkov do upravljavca distribucijskega omrežja. To lahko preverite pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Sporočil sem napačni odbirek števca. Kako lahko popravim napako?

Takoj, ko napako opazite, nas obvestite o pomoti. Pri tem uporabite postopek reklamacije.

V katerih primerih popiše stanje števca pooblaščena oseba in v katerih odjemalec sam?

Stanje na števcu električne energije popišejo:

 • pooblaščene osebe lokalnega elektrodistribucijskega podjetja:
  • ob priklopu merilnega mesta
  • v mesecu obračuna (v kolikor je števec dostopen)
  • ob zamenjavi števca
  • na zahtevo odjemalca (storitev se zaračuna)
  • ob odklopu merilnega mesta
 • odjemalec pa:
  • v primeru, ko pooblaščena oseba lokalnega elektrodistribucijskega podjetja ni mogla popisati stanja zaradi nedostopnosti števca
  • na lastno željo ob spremembi cene, in sicer v petih delovnih dneh od dneva njene uveljavitve
  • ko želi spremeniti višino obroka
  • ko želi reklamirati račun
  • ko zahteva izdelavo kontrolnega obračuna
  • ko želi sam narediti testni obračun preko portala MOJ E3.

Odjemalec mora biti pri popisovanju števca pozoren na to, da popiše vsa mesta odbirka, v primeru dvotarifnega merjenja pa obe tarifi. Pri sporočanju odbirka mora obvezno navesti številko merilnega mesta, ki je izpisana na računu.