Pogoji uporabe spletnih strani E 3, d.o.o.

 

 I. UVODNO

 

Pogoji uporabe spletnih strani E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje uporabe spletnih strani in spletnega portala MOJ E3, do katerih uporabnik dostopa preko spletne povezave www.e3.si. Z vstopom, prijavo ali registracijo na spletno stran oziroma spletni portal MOJ E3 (v nadaljevanju: portal) uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. V kolikor se uporabnik s pogoji ne strinja ali jih ne izpolnjuje, mu E 3, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani in portala.

E 3, d.o.o. je lastnik in skrbnik spletnih strani in spletnega portala MOJ E3, ki je namenjen pregledu pogodbenega razmerja in izvajanju e-storitev, kot npr. urejanju in spreminjanju nekaterih podatkov, naročanju storitev, oddaji števčnih stanj, in izboljšanju komunikacije med uporabnikom in dobaviteljem E 3, d.o.o. Spletne strani so javno dostopne, portal MOJ E3 pa pod v nadaljevanju navedenimi pogoji.

 

II. SPLOŠNO

 

Uporabnik je seznanjen, da so spletne strani in portal informativne narave. E 3, d.o.o. si bo prizadeval za pravilnost prikaza, delovanja in podatkov spletne strani in portala, ob tem pa ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti iz naslova obiska spletnih strani oziroma portala, za napake, pomanjkljivosti ali opustitve prikazanih podatkov, občasnega nedelovanja oziroma nepravilnega delovanja spletne strani ali portala zaradi tehničnih ter drugih težav. E 3, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spreminja, posodablja ali ukinja posamezno funkcionalnost kateregakoli dela vsebine oziroma preneha omogočati dostop do določene funkcije na spletni strani in portalu, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil.

Osebni podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje, ko jih npr. vpiše v spletni obrazec oziroma v prijavo v portal, se obdelujejo in shranjujejo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podatki se uporabljajo za namen predaje sporočila in aktiviranja naročila uporabnika, za delovanje in vzdrževanje uporabniškega računa, omogočanja in preverjanja uporabe storitev portala, izvajanja podpore uporabniku in izboljšanja sporazumevanja z neposrednim obveščanjem uporabnika o novostih ponudbe preko različnih komunikacijskih sredstev. Uporabnik dovoljuje, da E 3, d.o.o. vnesene podatke obdeluje ter jih v svojih zbirkah uporablja za statistične obdelave in lastne trženjske aktivnosti do pisnega preklica. Podatki se hranijo še eno leto po zadnjem vnosu podatkov oziroma od izbrisa uporabniškega računa.

Objavljene vsebine so last E 3, d.o.o.  in uporabnik ne more na njih pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali podobne pravice, ki jih mora v okviru dovoljene uporabe portala spoštovati. Morebitni predlogi in povratne informacije uporabnika v zvezi s spletno stranjo ali portalom štejejo za posredovane na lastno pobudo, pri čemer jih družba E 3, d.o.o. lahko upošteva ali ne in nima do uporabnika iz tega naslova nobene obveznosti. Za vsebino na zunanjih povezavah, ki niso v lasti družbe E 3, d.o.o., ta ne more jamčiti in odgovarjati za njihovo pravilnost.

 

III.PORTAL MOJ E3

 

Uporabnik je lahko samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo, ki svoje pogodbene parametre pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran uporabnik in če je na pogodbah naveden kot pogodbena stranka ali ima pisno privolitev pogodbene stranke.

Prijava v portal in uporaba storitev MOJ E3 je mogoča po opravljeni registraciji, pogoj zanjo je strinjanje s temi pogoji. Ob registraciji si uporabnik določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo, s katerima po zaključku postopka registracije dostopa do vsebine portala in podatkov, ki so namenjeni izključno uporabniku. Uporabnik s prijavo dovoljuje prikaz obvestil in promocijskih vsebin v sklopu portala in uporabo osebnih podatkov v te namene.

E 3, d.o.o. se obvezuje, da bo ščitil zasebnost uporabnikov in bo z uporabniškimi imeni in gesli ter drugimi podatki ravnal skladno z veljavnimi predpisi ter jih varoval kot zaupne. E 3, d.o.o. ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščenega dostopa oziroma zlorabe uporabniškega računa ali gesla. V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla ima E 3, d.o.o. pravico sprožiti ustrezne postopke ter izvesti vse ukrepe, potrebne za zavarovanje svojih ali pravic uporabnika, kot na primer omejiti dostop do portala ter onemogočiti uporabniški račun. 

Uporabnik portala se obvezuje, da bo ustrezno varoval uporabniško ime in geslo ter morebitne druge podatke za identifikacijo in portala oziroma spletnih strani ne bo uporabljal za nezakonite, pogojem uporabe nasprotujoče ali kako drugače sporne namene. Uporabnik portala je dolžan skrbeti, da so podatki v času trajanja uporabe portala ažurni in pravilni in je odgovoren za dejavnosti, opravljene prek njegovega uporabniškega računa. Uporabnik lahko portal uporablja le za osebne in nekomercialne potrebe, za izvajanje predvidenih aktivnosti, na način, da ga ne poškoduje, onemogoči ali povzroči škodo družbi. V primeru nepooblaščene uporabe ali suma na to, je o tem dolžan uporabnik nemudoma obvestiti E 3, d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati portal in zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov družbe E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica. Uporabniški račun bo izbrisan najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne zahteve. V primeru, da uporabnik ne uporablja portala 1 leto, se mu lahko delno ali v celoti onemogoči dostop do podatkov prek portala ter izbriše uporabniški račun.

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

E 3, d.o.o. lahko te pogoje kadar koli spremeni, spremembe zavezujejo uporabnike spletne strani oziroma portala z dnem objave spremembe, zato uporabnikom priporočamo pogosto seznanitev z njihovo vsebino. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe portala oziroma spletne strani. Za optimizirano uporabo spletnih strani in portala se priporoča uporabo novejših različic spletnih brskalnikov.

Pogoji se objavijo in so dostopni na spletnih straneh E 3, d.o.o. na povezavi www.e3.si in se uporabljajo od sprejema dalje do sprememb oziroma preklica.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu info@e3.si in na telefonski številki kontaktnega centra 080 34 45.

 

E 3, d.o.o.

Datum zadnje spremembe: 2. 11. 2015