Oskrba z električno energijo

Električna energija igra tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju pomembno vlogo. Glede na to, da predstavlja strošek za električno energijo velik del odhodkov, vam skušamo zagotoviti konkurenčne in stabilne cene. Pri tem posvečamo veliko pozornost kvaliteti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo, ob čim manjšem onesnaževanju in obremenitvi okolja.

Če bi želeli postati naš odjemalec, izpolnite obrazec Naročilo - povpraševanje po električni energiji za poslovne odjemalce. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate z zadnjim računom. Izpolnjen obrazec nam lahko pošljete po klasični ali elektronski pošti. Pomembno je, da obrazec natančno izpolnite, saj vsebuje vse podatke za sestavo Pogodbe o prodaji in nakupu električne energije.

Pogodbo lahko sklenete:

 • za določen čas (za točno določeno obdobje) ali

 • za nedoločen čas.

Z vsakim posameznim podjetjem težimo k vzpostavitvi dolgoročnega partnerskega odnosa, ki vključuje tudi svetovanje in pomoč pri energetskih odločitvah.

Modra energija

Modra energija je blagovna znamka električne energije, pridobljene iz okolju prijaznih, obnovljivih virov. Za nakup Modre energije se odločite z izbiro višine dodatka k ceni za električno energijo.

Modra energija je električna energija, ki:

 • je pridobljena iz okolju prijaznih, obnovljivih virov
 • je proizvedena v hidroelektrarnah slovenskih rek in
 • ne obremenjuje okolja s toplogrednimi emisijami, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki.

Blagovna znamka zagotavlja:

 • zanesljivo kakovost
 • strog nadzor ekoloških standardov
 • spodbujanje izgradnje novih virov obnovljive energije in
 • izbiro vrste in vira električne energije, ki jo odjemalec uporablja.

Poslovni odjemalec:

 • si z uporabo Modre energije okrepi svoj javni ugled, izboljša poslovne odnose, lažje uresničuje zastavljene cilje
 • si z nakupom Modre energija pridobi diplomo in pravico do uporabe znaka
 • lahko izbira med 10 in 100 % dodatka za Modro energijo na kateremkoli merilnem mestu
 • z nakupom Modre energije prispeva sredstva v Modri sklad, s čimer pripomore k spodbujanju pridobivanja energije iz obnovljivih virov in raziskavam na področju obnovljivih virov električne energije
 • višina dodatka za Modro energijo je določena v Ceniku storitev za poslovne odjemalce.

 

Storitve

Storitve predstavljajo dopolnitev in nadgradnjo osnovne ponudbe, s katerimi svojim odjemalcem omogočamo dodatne ugodnosti in višjo stopnjo optimizacije ravnanja z energijo.

Obračun na zahtevo odjemalca.

Dobavitelj bo med obračunskim obdobjem na zahtevo odjemalca izdelal obračun. Odjemalec lahko od 1. (prvega) do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, v primeru direktne bremenitve pa do 5. (petega) dne v mesecu sporoči dobavitelju odčitek s števca za posamezno merilno mesto. Če je 20. dan v mesecu praznik ali dela prost dan, se upošteva odčitke, sporočene najkasneje na zadnji delovni dan pred tem. Na podlagi tako sporočenega odčitka bo dobavitelj odjemalcu izstavil račun. Dobavitelj ne bo upošteval odčitka, ki bo sporočen po zgoraj omenjenem roku. Storitev se zaračuna na izstavljenem računu za dobavo električne energije. Izdelava obračuna je brezplačna, če odjemalec odda odčitek s števca preko portala MOJ E3 ali z uporabo storitve SMS števčno stanje.

Prepis računa

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela prepis originalnega računa. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Opomin

Dobavitelj odjemalcu v primeru nepravočasnega plačila obveznosti izstavi pisni opomin. Stroške (izdelava in pošiljanje) opomina bo dobavitelj zaračunal na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Izpis prometne kartice ali odprtih postavk

Dobavitelj na podlagi odjemalčeve zahteve izdela izpis prometne kartice ali odprtih postavk. Storitev se zaračuna na prvem naslednjem računu za dobavo električne energije.

Premija za odstopanja - samooskrba

Namenjena je pokrivanju stroškov, ki nastanejo v okviru samooskrbe zaradi uravnavanja nepredvidljivega odjema in oddaje električne energije odjemalca v omrežje.

Obveščanje

Na zadnji strani računa za električno energijo so zbrane ključne informacije in so vsakemu odjemalcu vedno pri roki.

 

Proizvodni viri 2019

 

Minimalni standardi kakovosti oskrbe za neprekinjenost

 od 1. 1. 2016 

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrsta izvoda RTP / RP na SN  Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

minut / leto

Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

Število vseh kratkotrajnih prekinitev

prekinitev / leto

VN         1
SN    neposredno   podeželski 450  6  28
mešani 150  5  18
mestni 150  4  10
NN   posredno    podeželski 950  16  35
mešani  350  10  22
 mestni 350  8  13
Vir: www.SODO.si