Energetski pregledi | E3

Energetski pregledi

Za izvedbo kvalitetnih in uporabnih pregledov nam izrazito pomagajo znanje ter izkušnje, ki smo jih oplemenitili pri izvedbi sistemov kogeneracij (soproizvodnja toplote in energije) in optimizacijah ogrevalnih sistemov hotelskih in stanovanjskih kompleksov ter upravljanje lastne toplovodne mreže Meblo.

Glede na namen in obseg energetskih pregledov lahko energetske preglede razvrstimo v tri skupine:

 • Preliminarni pregled - predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi vizualnega pregleda stavbe in na podlagi podatkov o rabi energije. Podatke se zbere s pomočjo vprašalnika, ki ga izpolni naročnik.
 • Poenostavljeni energetski pregled - se priporoča za posamezne dele širšega območja.
 • Razširjeni energetski pregled - je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe z vidika vseh vrst rabe energentov. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

Pri manjših podjetjih in stavbah se lahko zadovoljimo s poenostavljenim energetskim pregledom, če so ukrepi, ki naj bi jih izpeljali, popolnoma razvidni. Razširjeni energetski pregled se uporablja pri podjetjih oziroma ustanovah, ki so večja in imajo kompleksnejše porabnike energije.

Razširjeni energetski pregled

Razširjeni pregled zajema natančen pregled, meritve in analizo objektov, proizvodnih procesov in naprav z vidika rabe energije. Energija predstavlja v večini podjetij enega od pomembnejših obvladljivih stroškov. Za zmanjševanje porabe energije in s tem stroškov za energijo obstaja mnogo možnosti, ki jim v preteklosti nismo posvečali dovolj pozornosti.

Doseženi prihranki energije pomenijo zmanjšanje stroškov podjetja, poleg tega pa pomeni zmanjšanje rabe energije tudi občutne koristi za okolje. Poročilo energetskega pregleda vsebuje številne meritve, analize, opise, tehnične risbe in druge dokumente, ki naročniku lahko koristijo tudi za druge namene, ki niso vezani na izboljšanje energetske učinkovitosti kompleksa in bi za izdelavo take dokumentacije imel dodatne stroške.

Država in Evropska unija spodbujata učinkovito rabo energije z različnimi nepovratnimi sredstvi. Podjetja, ki želijo črpati ta sredstva, morajo biti aktivna na področju racionalne rabe energije. Energetski pregledi so projekti, ki spadajo med ukrepe za katere se lahko pridobi denarna sredstva.

Razpisi za nepovratna sredstva za povečanje učinkovite rabe energije zahtevajo od vlagatelja izračun o predvidenih prihrankih po izvedenih ukrepih. Za ta namen se lahko uporabi analize iz energetskega pregleda. Podjetja lahko kandidirajo na razpisu (če je tak razpis odprt) za optimizacijo tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu.

Elementi razširjenega energetskega pregleda

 • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo
 • spoznavanje podjetja, objektov, proizvodnih procesov, tehnologije …
 • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo
 • analiza porabe energije in njenih stroškov za zadnje leto oz. zadnji dve leti
 • izračun toplotnih parametrov gradbene fizike objektov
 • materialna in energetska bilanca
 • izvedba meritev
 • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije
 • možni ukrepi učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih
 • možni ukrepi učinkovite rabe energije za stavbe
 • ocena izvedljivosti posameznih ukrepov URE
 • analiza možnosti uporabe OVE v objektu
 • analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe, energije
 • izračun prihrankov in stroškov investicij
 • določitev okoljskih učinkov predlaganih ukrepov
 • prednostna lista ukrepov učinkovite rabe energije
 • poročilo o energetskem pregledu
 • predstavitev energetskega pregleda.

Razširjeni energetski pregled izdelamo skladno z Metodologijo izvedbe energetskega pregleda, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, leta 2007 in drugimi akti, ki urejajo to področje.

Časovni okvir

Izvedba pregleda z vsemi aktivnostmi, ki niso navedene a logično spadajo v okvir nadrejenih aktivnosti, traja od štirih do šestih mesecev. Med pomembne podatke spadajo tudi rezultati meritev narejenih v najtoplejših in najhladnejših dneh ter v času največje in najmanjše aktivnosti proizvodnje.

Za kvalitetno izvedbo naloge je potrebno sodelovanje naročnikove finančne službe in tehnologov. Zaupne podatke uporabljamo samo za potrebe izvedbe energetskega pregleda. Na željo naročnika lahko sklenemo pogodbo o ne razkrivanju zaupnih podatkov (NDA). Od sodelovanja bomo imeli vsi korist in na koncu zadovoljstvo nad dobrim in uporabnim izdelkom – poročilom razširjenega energetskega pregleda.

Nabor meritev

 • merjenje temperature s sondami
 • termovizijski pregled ovoja objektov in večjih porabnikov energije v proizvodnji
 • merjenje pretokov v cevovodih
 • merjenje tlakov
 • merjenje porabe električne energije (skupno in po večjih industrijskih porabnikih)
 • merjenje konične moči (skupno in po večjih individualnih porabnikih)
 • merjenje relativne vlažnosti toplih izpustov in določanje entalpije
 • merjenje izkoristkov in emisij proizvodnih enot toplotne energije
 • nekatere merjene vrednosti se beleži na registratorje.

E3 Trgovina

Vstopite v našo spletno trgovino, kjer vas čaka pester nabor izdelkov za gospodinjstvo in prosti čas.

brezplačna dostava  |  enostavno odplačevanje  |  spletni nakup

Vstopi v E3 Trgovino