Račun

Kateri so tisti elementi računa, ki se pri zamenjavi dobavitelja ne spremenijo?

Račun za električno energijo je sestavljen iz več postavk:

 • omrežnina - določa jo Agencija za energijo
 • dodatki k omrežnini – določa jih Vlada Republike Slovenije
 • cena za porabljeno električno energijo – določa jo E 3, d.o.o.
 • strošek podpornih storitev – določa ga E 3, d.o.o.
 • trošarina – določa jo Vlada Republike Slovenije
 • prispevki po Energetskem zakonu – določa jih Vlada Republike Slovenije
 • davek na dodano vrednost - določa ga Vlada Republike Slovenije.

Pri vseh dobaviteljih so enake tiste postavke, ki jih določata Vlada RS in Agencija za energijo.

Razlaga računa

Račun za električno energijo se lahko razlikuje glede na način obračuna

 1. Za dobavo električne energije (dejanska poraba)

Mesečni račun vključuje dejansko porabljeno energijo. Ta možnost je na voljo, če imate števec z daljinskim čitanjem ali dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje. Dobavljena električna energija se izračuna kot razlika med dvema zaporednima mesečnima odbirkoma števca.

Plačilo električne energije po dejanski porabi omogoča primerjavo po mesecih in s predhodnimi leti.

 1. Za predvideno dobavo električne energije (akontacija)

Mesečni račun vključuje predvidno porabo električne energije. Na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno zadnjih 12 mesecev) se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP). Vsak mesec se le-ta pomnoži s številom dni v mesecu, kar predstavlja osnovo za mesečni znesek računa. Enkrat letno pa se naredi obračun – letni obračun.

 1. Letni obračun

V letnem obračunu se pregleda plačila za predvideno porabo v zadnjih 12 mesecih. Na osnovi odčitka števca Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) se plačila za predvideno dobavo električne energije uskladijo z dejansko porabljeno električno energijo. Pri uskladitvi predhodnih plačil z dejansko porabo je mogoče:

 • preplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila nižja od porabe v preteklem letu,
 • doplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano manj, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila višja od porabe v preteklem letu.

 

Za lažje razumevanje računa za električno energijo smo račun razdelili na nekaj sklopov podatkov:

 • podatki o računu
 • podatki naslovniku / plačniku
 • podatki o merilnem mestu
 • postavke na računu (specifikacija računa)
   

Podatki o računu

Podatki o naslovniku / plačniku

Podatki o merilnem mestu in pogodbenem razmerju

 

Specifikacija računa

V specifikaciji računa so razvidni štirje glavni sklopi stroškovnih postavk:

 1. omrežnina
 2. energija
 3. prispevki in ostale dajatve
 4. DDV

 

Račun za predvideno porabo

Račun za dejansko porabo

Omrežnina

Odjemalec električne energije plača za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-prodajnega mesta.

Uporaba omrežja vključuje:

 • Omrežnino – določa jo Agencija za energijo in je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO, d.o.o.) in dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.
  Sestavljena je iz:
  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk in
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Energija

Gospodinjski odjemalec se lahko odloči za enotarifni ali dvotarifni način merjenja.

Ceno energije določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v višji (VT), nižji (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

 

Čas trajanja posamezne tarifne postavke  je določen v splošnem aktu Agencije za energijo.

Večje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca, ki nima krmilne naprave z možnostjo programske nastavitve prilagajanja na poletni čas, višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo od 7.00 do 23.00.

Manjše dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00. Če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva čas MT glede na sposobnost prilagoditve naprave registraciji odjema ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

 

Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET:

 • energija VT = cena in poraba energije v času večje tarife
 • energija MT = cena in poraba energije v času manjše tarife
 • energija ET = cena in poraba energije v času enotne tarife

V sklopu energije lahko dobavitelj zaračunava tudi fiksni del, npr. strošek podpornih storitev (storitve, ki jih dobavitelj nudi odjemalcu - elektronske storitve, klicni center, svetovanje…).

 

Prispevki in ostale dajatve

Ta rubrika vsebuje prispevke in trošarino, ki jih določa Vlada RS:

 • Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE; 377. člen EZ-1) – obračuna se glede na obračunsko moč v kilovatih (kW)
 • Prispevek za energetsko učinkovitost (317.člen EZ-1) – obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije (VT + MT oz. ET). Zbrana sredstva so namenjena Eko skladu, ki jih preko razpisov za usmerja na sofinanciranje energetskih rešitev za zmanjšanje porabe energije.
 • Prispevek za delovanje operaterja trga: je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore. 

Trošarina – obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije (VT + MT oz. ET). Trošarina je oblika davka na porabo, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov, med katere sodi tudi električna energija.

 

DDV

Seštevek zneskov za omrežnino, energijo, prispevke in ostale dajatve predstavlja osnovo za obračun davka na dodano vrednost. DDV za vse postavke na računu za električno energijo znaša trenutno 22% na porabo, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov, med katere sodi tudi električna energija.

 

Letni obračun

Na prvi strani je povzetek obračuna, ki vključuje razliko med že prejetimi plačili - akontacijami in dejansko porabo ter že izračunano novo akontacijo - označeno z zeleno zvezdico.

V nadaljevanju sledijo podrobni podatki.

Kaj je e-račun?

e-račun je račun za električno energijo, ki vam ga pošljemo v elektronski obliki:

 • v vašo spletno banko »e-račun (banka)« ali
 • na vaš e-poštni naslov »e-račun (e-naslov)«.
Kaj moram storiti, če želim prejemati »e-račun (banka)«?

Prijava na bančno storitev e-račun je možna le v banki preko sodobnih bančnih poti kot so klik, abanet ipd. Postopek prijave je enostaven, pri osebnih podatkih dodate le še dvanajstmestno številko pogodbenega računa, ki ga prepišete iz zadnjega prejetega računa za električno energijo (ne navajajte reference / referenčne številke, ki se spreminja z vsakim računom).

Pri prijavi na e-račun navedite številko transakcijskega računa E 3: SI56 1010 0005 8601 963 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.). 

V primeru, da ste plačnik računov za električno energijo oz. lastnik merilnega mesta in niste uporabnik sodobnih bančnih poti, lahko na prejemanje in plačevanje e-računa prijavite v svoji banki drugo osebo. Na podlagi te zahteve, prejmemo obvestilo in vas kontaktiramo.

S prijavo na prejemanje e-računa ostajajo storitve, ki jih zaračuna E 3, d.o.o. nespremenjene.

Če e-računa (banka) ne želite več prejemati, to uredite v svoji banki preko sodobnih bančnih poti.

Kaj so prednosti prejemanja "e-računa (banka)«?

Prednosti prejemanja e-računa v spletno banko so številne:

 • spremljanje plačil, pregledovanje računov in plačevanje na enem mestu,
 • ne prejemate več računov v papirnati obliki,
 • ne bo vam potrebno prepisovati podatkov, ki so potrebni za plačilo, saj se avtomatsko prikažejo v plačilnem nalogu,
 • plačilo računa se izvede le na zahtevo uporabnika spletne banke,
 • vso ostalo pošto bo odjemalec še vedno prejemal v tiskani obliki.
Nisem uporabnik sodobnih bančnih poti. Ali kljub temu lahko prejemam e-račun?

V tem primeru lahko prejemate e-račun (e-naslov). Lahko se registrirate v portal MOJ E3, kjer oddate prijavo za prejemanje računa v elektronski obliki, oddajanje števčnega stanja in plačevanje po dejanski porabi, spremljanje izstavljenih računov, dostopanje do tehničnih podatkov merilnega mesta, arhiva bremenitev ali plačil, e-računov itd.

Kaj moram storiti, če se odločim za prejemanje e-računa?
 • za »e-račun (banka)«: Prijava na bančno storitev e-račun je možna le v banki preko sodobnih bančnih poti kot so klik, abanet ipd.
 • za »e-račun (e-naslov): uredite v portalu MOJ E3, ob predhodni registraciji.
Kje lahko plačam račun?
 • z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del računa (akontacije), na poštah, bankah ali bančnih avtomatih
 • preko direktne bremenitve
 • preko spletnega bančništva (uredi odjemalec na svoji banki) ali
 • preko telefonskega bančništva (uredi odjemalec na svoji banki).
Prejemam dva računa. Zakaj?

 Svoj SvojSvoj račun lSvoj Dva računa lahko prejemate v dveh primerih:

 • enega vam izda izbrani dobavitelj električne energije na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu (ali oskrbi) električne energije za dobavljeno električno energijo; drugega pa lokalni pooblaščenec SODO na podlagi Pogodbe o uporabi sistema končnega odjemalca in se nanaša na uporabo omrežja
 • zapadlost računa za dobavljeno električno energijo je različna od zapadlosti računa za uporabo omrežja.
Zakaj prejemam račun za električno energijo, čeprav nimam porabe?

 Svoj SvojSvoj račun lSvoj Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račun. Stroške za obračunsko moč ter prispevke in ostale dajatve, ki se nanašajo na uporabo omrežja, ste dolžni poravnati vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Kaj je SEPA direktna obremenitev in v čem so prednosti takšnega načina plačila?

Vsi imetniki osebnih računov lahko plačevanje električne energije z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), ki je sestavni del prejetega računa, zamenjate z direktno obremenitvijo.

Direktna obremenitev ali SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve, itd.) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe, tudi ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate z nami in ne več pri vaši banki. Zadeve lahko urejate osebno v naših informacijskih pisarnah ali pisno po pošti.

Prednosti takega načina plačevanja računov so:

 • ni vam potrebno čakati v vrsti, zato vam ostane več časa zase
 • prihranite denar, saj je strošek plačila nižji
 • ne morete pozabiti na plačilo.