Informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi E 3, d.o.o.

Z vašimi podatki delamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, Slovenija

telefon: 080 34 45 (brezplačna telefonska številka klicnega centra)

faks: (05) 331 33 05

e-pošta: info@e3.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Nad obdelavo osebnih podatkov bdi naša zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana (DPO), ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi.

Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je na voljo preko e-pošte: info@e3.si ali brezplačne telefonska številka klicnega centra (080 34 45).

Nameni obdelave podatkov

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno. Če z nami niste sklenili pogodbe oziroma z nami niste v fazi sklepanja pogodbe ter v primeru, če nam niste podali privolitve za posamezen namen, vaših podatkov za te namene ne obdelujemo.

 

 

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Rok obdelave

1.

Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja za zagotavljanje naših storitev in produktov

Sklenitev pogodbe, dobava in obračun energije oziroma drugih produktov, plačila in podobno.

sklenitev ali izvajanje že sklenjene pogodbe, veljavni zakoni na področju energetike, obligacij, elektronskega poslovanja, izvršbe, davkov in podobno

celotno pogodbeno razmerje in do preteka zakonskega roka / trajno, če tako določa zakon

2.

Sodelovanje v nagradnih igrah

Obveščanje o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih in nagrajencev, izpolnjevanje davčnih obveznosti.

privolitev posameznika/ce

za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

do preklica privolitve, za nagrajence skladno z davčnimi predpisi

3.

Marketinške raziskave

Pridobivanje vašega mnenja preko anket in vprašalnikov, da bi lahko optimizirali naše poslovanje in ponudbo.

Zakonit interes

Do izvedbe analize posamezne raziskave oziroma do vašega ugovora.

4.

Personalizirano trženje

Pridobivanje vašega mnenja in spremljanje vaših navad pri uporabi naših storitev, da bi vas bolje spoznali in vam lahko ponudili za vas najbolj primerne storitve in produkte.

privolitev posameznika/ce

do preklica privolitve

 

5.

Splošne novosti, akcije in ponudbe

Splošna obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite in podobno.

Zakonit interes in Zakon o elektronskih komunikacijah

do vašega ugovora

6.

Opomniki

Digitalni opomniki za oddajo odbirka, o zapadlih terjatvah pred pošiljanjem opomina in podobno.

privolitev posameznika/ce

do preklica privolitve

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas, v primeru obdelave za namen sklepanja in/ali izvajanja pogodbe o dobavi električne energije pa tudi od distribucijskega operaterja. Posredovanje podatkov je obvezno le kadar z nami sklepate pogodbo (za izdelavo ponudbe) in ob sklenitvi pogodbe (za izvajanje pogodbe).

Povsod, kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev spremeniti ali preklicati in za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače.

Vrste osebnih podatkov

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje pogodbe za dobavo energije ali drugih produktov, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

 Vrsta podatkov

 Vir podatkov

Podatki o stranki

Identifikacijski in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, podatki o trenutnih in prejšnjih pogodbenih razmerjih z različnimi dobavitelji, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih.

posameznik/ca

javno dostopni viri

lastne evidence

Podatki o pogodbenem razmerju

Podatki o sklenitvi pogodbe, podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o porabi, podatki o plačilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih.

posameznik/ca

SODO

pristojni državni organi

lastne evidence

Uporabniki osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec, za nas pa jih obdelujejo naši pogodbeni obdelovalci, ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke izmenjujemo s SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja) in na njihovo zahtevo s pristojnimi državnimi organi.

Pri nakupu v spletni trgovini bomo za namen izvedbe naročila vaše osebne podatke posredovali našemu dobavitelju blaga in pooblaščenemu servisu, zaradi dobave, priprave in dostave izdelka ter reševanja reklamacij.

Če ste se odločili za sodelovanje v eni izmed naših nagradnih iger ali akcij bomo za namene te nagradne igre ali akcije osebne podatke posredovali tudi izbranemu partnerju v tej nagradni igri ali akciji (dobavitelji različnega trgovskega blaga), kar je navedeno ob posamezni nagradni igri.

Če ste naročnik storitve E3 Mojster, vaše podatke po pogodbi za nas obdeluje asistenčna družba. 

Iznos podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo (državo izven Evropske unije) ali mednarodno organizacijo.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Naša družba celovito digitalno posluje, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

Vaše pravice

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

  • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete je del izvajanje te vaše pravice);
  • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
  • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
  • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe« pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
  • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
  • pravica do ugovora pomeni da, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
  • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO), ki vam je na voljo preko e-pošte: info@e3.si ali brezplačne telefonska številka klicnega centra (080 34 45).

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).