Omrežje

Kaj je omrežnina?

Omrežnina za prenosno in distribucijsko omrežje je dajatev, s katero se pokrivajo stroški izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja. Ti stroški so:

  • vodenje, obratovanje in vzdrževanje ter razvoj omrežij
  • merjenje električne energije
  • obdelava in posredovanje merilnih podatkov
  • izdajanje soglasij in projektnih pogojev
  • pokrivanje izgub električne energije v omrežju.
Kako se obračunava omrežnina?

Omrežnino za elektroenergetsko omrežje določa Agencija za energijo. Pri odjemalcih z nemerjeno močjo (tudi gospodinjstva) je znesek omrežnine sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del omrežnine predstavlja prispevek za obračunsko moč, variabilni del pa je odvisen od porabe električne energije v času VT in MT oziroma ET. Pri določanju cene za uporabo omrežja pa se uporablja metoda poštne znamke, kar pomeni enotno obračunavanje uporabe omrežja, ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo.

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije?

Informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije so dostopne na spletnih straneh lokalnih elektrodistribucijskih podjetij. V skladu z zakonodajo morajo elektrodistribucijska podjetja o prekinitvi ali ustavitvi distribucije električne energije širšemu krogu uporabnikov, le-te obvestiti vsaj 48 pred prekinitvijo s pomočjo sredstev javnega obveščanja. Nekatera podjetja ponujajo  tudi možnost neposrednega obveščanja.

Do informacij lahko pridete tudi na spletni strani SODO d.o.o., kjer imajo vsa lokalna elektrodistribucijska podjetja neposredno povezavo na svojo internetno stran.

Kaj vpliva na izpad električne energije?

Najpogostejši vzrok za izpad električne energijo so vremenske nevšečnosti, ki povzročajo poškodovanje nadzemnih vodov: udari strele, močan veter, sneg in žled, močno deževje, ki vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov oziroma usadov zemljišča. Poleg tega pa prihaja tudi do napak v delovanju naprav in nesreč.