Spremembe

Nepremičnino sem prodal / kupil / podedoval? Kaj moram storiti, če želim urediti spremembo lastništva merilnega mesta?

Lastnik merilnega mesta je običajno tudi plačnik in naslovnik za to merilno mesto, v kolikor ni drugače določeno.

Zahtevek za spremembo lastnika na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu in nam ga podpisanega posredujte po pošti. Vlogi morate priložiti kopijo dokazila o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek, overjeno kupoprodajno pogodbo, sklep do dedovanju,…) in dokazilo o primopredaji nepremičnine, to je primopredajni zapisnik.

V kolikor je na merilnem mestu več lastnikov je potrebno izpolniti in priložiti tudi obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Uporabnik je dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena (firme), naziva, prebivališča (sedeža) in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik ne upošteva tega, mu SODO zaračuna stroške, ki mu jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči.

Nepremičnino oddajam v najem in želim, da je na računu kot plačnik naveden najemnik. Kaj moram storiti, če želim urediti spremembo plačnika?

V tem primeru sprememba pomeni, da bo spremenjena oseba, kateri se bodo izstavljali računi, lastnik merilnega mesta pa ostaja nespremenjen. Zahtevek za spremembo plačnika na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika, in nam ga skupaj s kopijo najemne pogodbe posredujte po pošti ali oddajte v eni od informacijskih pisarn.

Želim spremeniti naslov, kamor prejemam pošto.

Zahtevek za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu bomo uveljavili mi, kot vaš dobavitelj električne energije, po vašem pooblastilu. Izpolnite obrazec Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte in nam jo podpisano posredujte po pošti ali oddajte v eni od informacijskih pisarn.

Spremenil bi paket oskrbe z električno energijo.

Če želite spremeniti paket oskrbe z električno energijo izpolnite obrazec Naročilo.

Z enotarifnega bi prešel na dvotarifno merjenje (ALI obratno = sprememba vrste obračuna). Kako lahko to izvedem?

Spremembo vrste obračuna urejate pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju z izpolnitvijo obrazca Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni). Celoten postopek pa po vašem pooblastilu lahko izvedemo mi, kot vaš dobavitelj električne energije. Odgovor vezan na vlogo prejmete s strani lokalnega elektrodistribucijskega podjetja.

Najprej je treba urediti pogodbeno razmerje o dobavi električne energije in sicer v tistem delu, ki se nanaša na način merjenja: zamenjava enotne tarife (ET) z višjo (VT) in nižjo tarifo (MT) (ALI zamenjava višje (VT) in nižje tarife (MT) z enotno tarifo (ET)). Pooblastilo in novo pogodbo posredujemo lokalnemu elektrodistribucijskemu podjetju, ki storitev izvede in zaračuna po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračuna neposredno uporabnikom. Cenik je objavljen na spletni strani www.sodo.si.

Na merilnem mestu bi spremenili moč obračunskih varovalk. Kje lahko uredim takšno spremembo?

Spremembo moči obračunskih varovalk urejate pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju z izpolnitvijo obrazca Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči. Potrebovali boste tudi novo soglasje za priključitev.

Ali bi mi lahko na računu spremenili datum plačila?

Ta sprememba ni mogoča.

Mesečni račun se nanaša na celoten pretekli mesec. Zakonodaja določa, da je zapadlost računa za električno energijo 15 dni od dneva izstavitve. To pomeni, da račun zapade v plačilo 15. dan v mesecu.

Za nekaj mesecev bomo imeli stanovanje prazno in ne bo porabe električne energije. Ali bomo morali tudi za te mesece poravnati račune?

Kljub temu, da v prihodnjem obdobju na vašem merilnem mestu ne bo porabe električne energije, boste prejeli račun.

Če plačujete mesečne akontacije, se višina zneska ne bo spremenila, se pa bo manjša poraba pokazala pri letnem obračunu. Če se želite temu izogniti, je vsekakor koristno, da zahtevate spremembo višine obroka. To storite tako, da nam sporočite:

 • osnovne podatke o merilnem mestu
 • približno povprečno mesečno porabo ali
 • odbirek števca.

Če plačujete po dejanski porabi pa boste prejemali le račun za obračunsko moč ter prispevke in ostale dajatve, ki ga morate poravnati, saj vam to omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Zaradi spremembe načina ogrevanja se mi bo poraba električne energije v prihodnje bistveno spremenila. Ali moram o spremembi obvestiti dobavitelja električne energije?

O takšni spremembi niste dolžni obvestiti svojega dobavitelja.

Če plačujete električno energijo po dejanski porabi, se bo ta sprememba pokazala pri mesečnem odbirku števca, ki je osnova za mesečni račun.

Če pa plačujete mesečne akontacije, bo prišlo v tem primeru do velike razlike med dejansko porabo in mesečnim plačilom. Mesečne razlike se bodo seštevale in letni obračun bo izkazoval velik primankljaj plačil ali veliko preplačilo. Če se želite temu izogniti, je vsekakor koristno, da zahtevate spremembo višine obroka. To storite tako, da nam sporočite:

 • osnovne podatke o merilnem mestu
 • približno povprečno mesečno porabo ali
 • odbirek števca.
Trenutno za električno energijo plačujem mesečni pavšal (akontacijo). V prihodnje želim plačevati po dejanski porabi. Kako lahko uredim spremembo?

Plačevanje po dejanski porabi je mogoče. Izdelava (mesečnega) obračuna po stanju števca je mogoča na več načinov:

 • z registracijo v portal MOJ E3, vsak mesec – od 1. do 20. oddajate / vpisujete stanje števca; ta storitev je brezplačna
 • s poslanim SMS sporočilom na številko 4246
 • sporočanje preko elektronske poštev info@e3.si je plačljivo
 • sporočanje preko klicnega centra 080 34 45 je plačljivo

Še opozorilo: stanje števca lahko oddajate od 1. do 20. v mesecu, vendar za odjemalce z direktno bremenitvijo pa le od 1. do 5. v mesecu.

Kateri so razlogi za odklop merilnega mesta? Kako lahko uredim ponovni priklop?

Merilno mesto se lahko odklopi na zahtevo odjemalca ali zaradi drugih razlogov kot so:

 • neporavnane obveznosti na merilnem mestu
 • priklop na omrežje brez soglasja za priključitev
 • odjemalec nima izbranega dobavitelja
 • odjem električne energije mimo merilnih naprav
 • odjemalec s svojim odjemom moti delovanje energetskega sistema
 • odjemalec odreče ali onemogoči pooblaščenim osebam dostop do merilnega mesta …

Ponoven priklop se izvrši na zahtevo odjemalca oziroma ko prenehajo razlogi za odklop in so plačani stroški odklopa oziroma ponovnega priklopa.

Sumimo, da nam kradejo električno energijo - kaj lahko storimo?

Če sumite, da vam nekdo krade električno energijo, lahko storite naslednje: izklopite glavno stikalo v vaši razdelilni omarici ali odvijte vse hišne varovalke. Če števec kljub temu beleži porabo, se posvetujte s svojim električarjem ali upravljavcem zgradbe.