Obračun

Kako poteka zaračunavanje električne energije?

Obračunsko obdobje za gospodinjskega odjemalca traja praviloma dvanajst mesecev. Med obračunskim obdobjem odjemalec plačuje električno energijo z mesečnimi akontacijami, ki se izdelajo na osnovi povprečne dnevne porabe v predhodnem obračunskem obdobju.

Kako se določi višina mesečnega obroka za novega odjemalca?

Novemu odjemalcu se povprečna dnevna poraba določi glede na povprečno predvideno dnevno porabo gospodinjstev, oz. glede na dogovor z odjemalcem. Pravilnost višine izstavljene akontacije odjemalec preveri tako, da zahteva obračun na zahtevo odjemalca, za katerega je potrebno sporočiti odbirek števca najpozneje do 20. oz. do 5. dne v mesecu, če svoje obveznosti poravnava preko direktne bremenitve. Pooblaščene osebe lokalnega pooblaščenca SODO, skladno z veljavno zakonodajo, redno popisujejo števce električne energije le enkrat letno in sicer v mesecu obračuna. Odjemalec je dolžan omogočiti brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav.

Plačujem mesečne akontacije. Kdaj lahko pričakujem obračun?

Mesec obračuna je z velikimi tiskanimi črkami izpisan na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. V primeru nedostopnosti števca je odjemalec dolžan odbirek sporočiti sam. Na osnovi popisanega oz. sporočenega odbirka se izdela obračun dobavljene električne energije za preteklo obračunsko obdobje.

Kaj je obračun na zahtevo odjemalca?

Obračun na zahtevo odjemalca se izdela, če želite:

  • preveriti pravilnost višine izstavljenega obroka ali
  • plačati električno energijo po dejanski porabi.

Za obračun je osnova odbirek števca, ki ga morate skupaj z navedbo številke merilnega mesta sporočiti najkasneje do 20. v mesecu oziroma najkasneje do 5. v mesecu, če poravnavate račune preko direktne bremenitve. Če je 20. dan v mesecu praznik ali dela prost dan, se upošteva odčitke, sporočene najkasneje na zadnji delovni dan pred tem.

Na podlagi tako sporočenega odčitka bo dobavitelj odjemalcu izstavil račun. Dobavitelj ne bo upošteval odčitka, ki bo sporočen po zgoraj omenjenem roku. Storitev se zaračuna na izstavljenem računu za dobavo električne energije. Izdelava obračuna je brezplačna, če odjemalec odda odčitek s števca preko spletnega portala MOJ E3 ali z uporabo storitve SMS števčno stanje.

Mesec obračuna je z velikimi tiskanimi črkami izpisan na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. V primeru nedostopnosti števca je odjemalec dolžan odbirek sporočiti sam. Na osnovi popisanega oz. sporočenega odbirka se izdela obračun dobavljene električne energije za preteklo obračunsko obdobje.

Kako lahko sam kontroliram stroške porabe električne energije?

Pri kontroli stroškov porabe električne energije vam je lahko v pomoč portal MOJ E3. Brezplačna registracija vam nudi vpogled v tehnične podatke vašega merilnega mesta, na voljo vam je pregled izstavljenih računov in plačil, na osnovi trenutnega stanja števca si lahko izdelate informativni obračun.

Kaj lahko storim v primeru, če se mi zdi znesek obračuna previsok?

Popišite števčno stanje in ga primerjajte z odbirkom na računu:

  • če je odbirek na računu večji, račun zavrnite z navedbo dejanskega odbirka
  • v kolikor se podatka ujemata, pa premislite, da nimate morda kakšne nove električne naprave, da se ni spremenilo razmerje med porabo po dnevni oz. nočni tarifi, da se ni poraba povečala zaradi večjega števila uporabnikov oz. družinskih članov…
Strinjam se z višino zneska v obračunu, vendar ga ne morem poravnati v enkratnem znesku. Kaj lahko storim?

Pokličite naš kontaktni center ali obiščite informacijsko pisarno, kjer boste skupaj našli rešitev. S seboj imejte obračun.

Je obračun po odštevalnem števcu mogoč?

Ne. Obračun po odštevalnem števcu ni mogoč.