Poročanje - leto 2013

Izplačilo nepovratne finančne spodbude

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odobritvi in zahtevka za izplačilo.

Upravičenec predloži zahtevek za izplačilo po zaključku projekta.

Zahtevku za izplačilo mora biti priloženo končno poročilo o izvedenem projektu, skupaj s knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz teh listin mora biti jasno razvidno, da gre za upravičene stroške odobrene vloge.

Izplačilo spodbude se izvede na bančni račun upravičenca, v 30 dneh po prejemu zahtevka.

V primeru, da sofinancer nima na voljo zadostne višine zbranih sredstev za izplačilo spodbude v posameznem mesecu, se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo spodbude.

Zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo nepovratne finančne spodbude je določen v pogodbi o sofinanciranju.

Vsebina končnega poročila

 1. namen in opis investicije,
  • predstaviti je potrebno osnovne parametre investicije (lokacija investicije, namen …)
  • predstavi se osebe, ki so sodelovale pri izvedbi investicije (s strani upravičenca) ter izvajalce
 2. primerjava izvedenih aktivnosti s planiranimi
  • prestavi se aktivnosti, ki so bile planirane ob oddaji vloge na razpis ter primerjavo z dejansko izvedenimi aktivnostmi
 3. doseženi rezultati izvedbe investicije
  • tehnični vidik izvedene investicije
 4. primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvedbe investicije
  • tabela celotnih stroškov investicije (seznam računov)
  • vsakemu računu priložena pogodba z izvajalcem
  • primerjava dejanskih stroškov investicije s planiranimi
  • prikaz upravičenih stroškov investicije, opis opreme in storitev po postavkah
 5. primerjava časovnega in finančnega plana s planiranim ter obrazložitev morebitnih odstopanj
 6. dokazila o izvedbi investicije
  • priloži se fotografije stanja pred in po izvedbi investicije, poročila, izjave ter ostala dokazila o izvedbi investicije ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje operacije.

Poročilo mora biti podpisano in žigosano ter vsi listi parafirani.

Seznam preverjenih računov

Seznam preverjenih računov za investicijo, se poda kot priloga h končnemu poročilu. Račune naj se navaja zaporedno glede na datum izdaje.

Imeti mora naslednje priloge:

 • Originali ali kopije posamičnih računov ter originalna dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev oziroma izvajalcev. Računi morajo biti predloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v tabeli in v zgornjem desnem vogalu lista zapisana zaporedna številka. Vsak naveden račun mora vsebovati vse zahtevane elemente. Vsaka kopija računa mora biti opremljena z izjavo upravičenca, da je kopija enaka originalu. Izjava se podpiše s strani zakonitega zastopnika upravičenca ter opremi z žigom.
 • Računi, ki so predmet zahtevka za izplačilo, se morajo ujemati z upravičenimi stroški, ki so opredeljeni v pogodbi. V primeru, da iz računa ni jasno razvidna povezava na projektno aktivnost oziroma ni možno razbrati, na katero vrsto upravičenega stroška se navezuje, je potrebno za takšen račun pripraviti obrazložitev.
 • Kopijo pogodbe z izvajalcem je potrebno priložiti vsem računom, ki se nanašajo na pogodbena dela z izvajalci. Kadar je na eno pogodbo z enim izvajalcem vezanih več računov, se priloži samo eno kopijo pogodbe.
 • Lastne stroške mora upravičenec dokazovati s plačilnimi listami zaposlenih, ki so delali na projektu.

Obrazci: