Novosti na področju obračuna trošarine

ponedeljek, 03. oktober 2016

V juliju 2016 je bil sprejet nov Zakon o Trošarinah (Ur. l. 47/16). Na področju dobave električne energije prinaša zakon nekaj novosti in sprememb: spremenjena je opredelitev trošarinskega zavezanca za električno energijo, na novo je opredeljeno področje samooskrbe z električno energijo, nova je opredelitev kdaj nastane obveznost obračuna trošarine.

Zakon ukinja dosedanjo delitev električne energije za poslovno in neposlovno rabo kot osnovo za obračun trošarine in uvaja štiri stopnje, ki se razlikujejo glede na letno količino porabljene električne energije, ne glede na vrsto odjema. Večina gospodinjskih odjemalcev je uvrščena v 1. stopnjo, ki vključuje merilna mesta s porabo do 20 MWh/leto.

Uvrstitev merilnega mesta v posamezno stopnjo v tekočem koledarskem letu temelji na količini porabljene električne energije v preteklem koledarskem letu. Dobavitelj električne energije kot trošarinski zavezanec v mesecu januarju preveri pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema v preteklem koledarskem letu, opravi morebitni popravek in po potrebi izvede poračun trošarine. Preverjanje uvrstitve v posamezno stopnjo se izvede tudi v primeru spremembe na merilnem mestu (na primer sprememba plačnika, zamenjava dobavitelje, začasna ali stalna prekinitev/ukinitev dobave ali proizvodnje).