E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018

Ugodno. Uporabno. Univerzalno!

Paket za vas, ki vklapljate gospodinjske aparate, ko utegnete in jih potrebujete. Univerzalne cene, ne glede na čas višje ali nižje tarife, naredijo vaš račun prijaznejši.

akcijska cena energije v €/kWh
VT: 0,04893
MT: 0,04893
ET: 0,04893
 • od 23. 3. do 4. 5. 2018
 • Univerzalna cena energije
 • Brez stroška podpornih storitev
 • Neodvisen od obračunske moči
 • Plačilo po porabi ali pavšalu
 • Združen račun**
 • Popust za elektronski račun (MOJ E3)**
 • Popust na porabo nad 20 kWh PDP**
 • 8 % popust na ceno električne energije do 31. 12. 2019
Opis paketa »E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«

Zakaj bi v gospodinjstvih načrtovali porabo električne energije, če lahko imate tudi v dvotarifnem sistemu univerzalno ceno energije?

Ni treba!

Univerzalna cena energije vam v dvotarifnem sistemu omogoča manj skrbi zaradi rabe velikih porabnikov energije (npr. pralni in sušilni stroji). V gospodinjstvih z dvotarifnim merjenem velja višja tarifa od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure, nižja pa v nočnih urah in med vikendi. S poenoteno tarifo tudi za ta gospodinjstva je paket E3 UDOBNI prijazen zlasti za vse vas z aktivnim življenjskim stilom, ki vikende radi preživljate izven doma. 

V času AKCIJSKE PONUDBE, ki traja od 23. 3. do 4. 5. 2018 in velja tako za nove kot obstoječe gospodinjske odjemalce, pa vam do 31. 12. 2019 zagotavljamo 8 % popust na ceno električne energije, ki velja za paket »E3 UDOBNI«.

 

Prodajni pogoji – paket »E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«

Pogoji akcijske ponudbe POMLADNA ENERGIJA 2018 - paket »E3 UDOBNI« (v nadaljevanju: akcijska ponudba) opredeljujejo sodelovanje med dobaviteljem električne energije E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) in odjemalcem električne energije dobavitelja, ki v času trajanja akcijske ponudbe k tej pristopi.

Akcijska ponudba je namenjena novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije dobavitelja, ki bi si radi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo in zajamčeno ceno v daljšem časovnem obdobju ter izpolnjujejo pogoje iz te akcijske ponudbe. Za odjemalca električne energije dobavitelja se šteje vsak odjemalec, ki ima z dobaviteljem sklenjeno veljavno pogodbo o oskrbi z električno energijo. Ti pogoji se smiselno uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: SP) in Prodajnimi pogoji – paket »E3 UDOBNI« ter postanejo s pristopom k akcijski ponudbi ter s sklenitvijo Pogodbe o oskrbi z električno energijo za paket »E3 UDOBNI« (v nadaljevanju: pogodba) njen sestavni del. Za čas trajanja ugodnosti iz akcijske ponudbe prevladajo pogoji akcijske ponudbe.

Dobavitelj bo vsem odjemalcem, ki v času od 23. 3. 2018 do 4. 5. 2018 veljavno pristopijo k akcijski ponudbi, in sklenejo z dobaviteljem Pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »E3 UDOBNI«, zagotavljal akcijsko ceno za električno energijo za paket »E3 UDOBNI«, najmanj od 23. 3. 2018 do 31. 12. 2019, skladno z določili teh pogojev.

Odjemalec lahko veljavno pristopi k akcijski ponudbi in pridobi v njej navedene ugodnosti z izpolnitvijo naslednjih predpostavk:

 • da v času trajanja akcijske ponudbe do 4. 5. 2018 na spletni strani dobavitelja izpolni elektronski obrazec »Naročilo«, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »E3 UDOBNI«; ali da do 4. 5. 2018 dobavitelju dostavi izpolnjen obrazec »Naročilo«, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »E3 UDOBNI«;
 • da izpolnjeno pogodbo s prilogami, ki mu jo bo na elektronski oziroma drug naslov dostavil dobavitelj, s svoje strani izpolnjeno in podpisano, do 11. 5. 2018 vrne po pošti na dobaviteljev naslov;
 • da je odjemalec uspešno vključen v bilančno skupino dobavitelja.

Obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije dobavitelja, ki pristopijo k akcijski ponudbi, se strošek zamenjave paketa ne zaračuna.

Dobavitelj se obvezuje, da v času trajanja akcijskih cen električne energije, določenih s pogodbo, teh ne bo spreminjal, ne glede na morebitne spremembe cen na trgu. Akcijske cene električne energije iz te ponudbe začnejo za odjemalca veljati s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja). Po preteku časovne vezave iz te akcijske ponudbe, bo odjemalec ostal v paketu »E3 UDOBNI« dobavitelja in zanj veljajo Prodajni pogoji in cenik za paket »E3 UDOBNI«. Ne glede na navedeno, bo dobavitelj tem odjemalcem zagotavljal akcijsko ceno za električno energijo do 31. 12. 2019.

Odjemalec se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 12 mesecev od sklenitve oziroma začetka uporabe pogodbe ostal odjemalec električne energije paketa »E3 UDOBNI« dobavitelja pod pogoji iz te akcijske ponudbe. Zaradi pridobitve posebne ugodnosti se odjemalec zavezuje, da

 

sklenjena pogodba v dogovorjenem času 12 mesecev ne bo prenehala veljati iz razlogov, ki so na njegovi strani. Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, spremembe lastništva merilnega mesta ali plačnika, izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v primeru odpovedi pogodbe o oskrbi ali ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, je dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v višini 20 EUR, dobavitelj pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.

Dobavitelj si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov odjemalcu odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen odjemalcu odreči pravico pristopa k tej akcijski ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Utemeljeni razlogi so za namen tega pogodbenega odnosa zlasti navajanje napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov, neizpolnjevanje pogojev za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih sporov ali neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova dobavljene električne energije ali iz kakšnega drugega poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima pravico odjemalcu zaračunati vse stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti po tej akcijski ponudbi oziroma mu obračunati že priznane ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi do trenutka, ko je dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k ponudbi oziroma odpovedal pogodbo.

Cenik - paket »E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«
VT MT ET
Cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,05319 0,05319 0,05319
z 22 % DDV 0,06489 0,06489 0,06489
Popust v % 8 % 8 % 8 %
Akcijska cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,04893 0,04893 0,04893
z 22 % DDV 0,05970 0,05970 0,05970

Akcijska ponudba je veljavna od 23. 3. 2018 do 4. 5. 2018.

Akcijske cene veljajo od 23. 3. 2018 do 31. 12. 2019.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.

Te pogoje in cenik akcijske ponudbe je sprejel direktor E 3, d.o.o. in veljajo od 23 3. 2018 dalje. Objavljeni in dosegljivi so na spletni strani dobavitelja ter v informacijskih pisarnah.

Pristopni obrazec

Naročam paket

E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018

Podatki pogodbenika*

*je plačnik in lastnik merilnega mesta oz. ima pooblastilo lastnika
in
in
in

Podatki merilnega mesta

Merilno mesto 1
in

Priloge


Obvezna priloga je skeniran ali poslikan račun za električno energijo.
Datoteka je lahko v formatu *.jpg,*.doc,*.bmp,*.tiff,*.png,*.pdf ali *.tiff, v velikosti do 4Mb.

Želim postati imetnik paketa "E3 UDOBNI - POMLADNA ENERGIJA 2018":

Prebral / Prebrala sem in sprejemam Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo in prodajne pogoje izbranega paketa.

Seznanjen/a sem s pravicami, ki jih imam kot potrošnik.

Strinjam se, da E 3 vpisane osebne podatke  uporabi za kontaktiranje, pripravo in posredovanje predloga pogodbe o oskrbi z električno energijo in obrazca za direktno bremenitev na moj elektronski naslov ter jih obdeluje za namene, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, statistike in v okviru lastnih trženjskih aktivnosti, do pisnega preklica.