E3 NAPREDNI - POMLADNA ENERGIJA 2018

Načrtovano. Namensko. Nadzorovano!

Paket za vas, ki najraje sami nadzirate in sporočate svojo porabo in preverjate podatke. Prisegate na elektronsko poslovanje in dvotarifno merjenje električne energije.

akcijska cena energije v €/kWh
VT: 0,09399
MT: 0,00001
ET: Ni v paketu
 • od 23. 3. do 4. 5. 2018
 • Elektronsko poslovanje*
 • Dvotarifno merjenje*
 • Brez stroška podpornih storitev
 • Neodvisen od obračunske moči
 • Plačilo po porabi (priporočeno) ali pavšalu
 • Nadzor nad porabo**
 • Združen račun**
 • 99,9 % popust na ceno električne energije v MT do 31. 12. 2018
Opis paketa »E3 NAPREDNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«

Zakaj bi se z mesečnimi pregledi podatkov natisnjenih na papir obremenjevali v gospodinjstvih, kjer imate možnost elektronskega vpogleda v podatke za daljše časovno obdobje?

Ni treba!

Odjemalci, ki uporabljate elektronske komunikacije, lahko podatke o svoji porabi spremljate in javljate sami, račun pa prejemate v elektronski obliki. Svoja ravnanja z električnimi napravami in varčevanje z energijo prilagajate glede na podatke, ki jih lahko tudi sami analizirate. Paket E3 NAPREDNI je neodvisen od obračunske moči ter vam omogoča lastni nadzor porabe in računov.

V času AKCIJSKE PONUDBE, ki traja od 23. 3. do 4. 5. 2018 in velja tako za nove kot obstoječe gospodinjske odjemalce, pa vam zagotavljamo kar 99,9 % popust na ceno električne energije v manjši tarifi (MT) vse do 31. 12. 2018.

 

Prodajni pogoji – paket »E3 NAPREDNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«

Pogoji akcijske ponudbe POMLADNA ENERGIJA 2018 - paket »E3 NAPREDNI« (v nadaljevanju: akcijska ponudba) opredeljujejo sodelovanje med dobaviteljem električne energije E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) in odjemalcem električne energije dobavitelja, ki v času trajanja akcijske ponudbe k tej pristopi.

Akcijska ponudba je namenjena novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije dobavitelja, ki bi si radi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo in zajamčeno ceno v daljšem časovnem obdobju ter izpolnjujejo pogoje iz te akcijske ponudbe. Za odjemalca električne energije dobavitelja se šteje vsak odjemalec, ki ima z dobaviteljem sklenjeno veljavno pogodbo o oskrbi z električno energijo. Ti pogoji se smiselno uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: SP) in Prodajnimi pogoji – paket »E3 NAPREDNI« ter postanejo s pristopom k akcijski ponudbi ter s sklenitvijo Pogodbe o oskrbi z električno energijo za paket »E3 NAPREDNI« (v nadaljevanju: pogodba) njen sestavni del. Za čas trajanja ugodnosti iz akcijske ponudbe prevladajo pogoji akcijske ponudbe.

Dobavitelj bo vsem odjemalcem, ki v času od 23. 3. 2018 do 4. 5. 2018 veljavno pristopijo k akcijski ponudbi in sklenejo z dobaviteljem Pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »E3 NAPREDNI«, do 31. 12. 2018 zagotavljal akcijsko ceno za električno energijo za paket »E3 NAPREDNI«, skladno z določili teh pogojev.

Odjemalec lahko veljavno pristopi k akcijski ponudbi in pridobi v njej navedene ugodnosti z izpolnitvijo naslednjih predpostavk:

 • da v času trajanja akcijske ponudbe do 4. 5. 2018 na spletni strani dobavitelja izpolni elektronski obrazec »Naročilo«, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »E3 NAPREDNI«;
 • da izpolnjeno pogodbo s prilogami, ki mu jo bo na elektronski oziroma drug naslov dostavil dobavitelj, s svoje strani izpolnjeno in podpisano, do 11. 5. 2018 vrne po pošti na dobaviteljev naslov;
 • da je odjemalec uspešno vključen v bilančno skupino dobavitelja.

Obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije dobavitelja, ki pristopijo k akcijski ponudbi, se strošek zamenjave paketa ne zaračuna.

Dobavitelj se obvezuje, da v času trajanja akcijskih cen električne energije, določenih s pogodbo, teh ne bo spreminjal, ne glede na morebitne spremembe cen na trgu. Akcijske cene električne energije iz te ponudbe začnejo za odjemalca veljati s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja) in veljajo do 31. 12. 2018. Po preteku ugodnosti iz akcijske ponudbe, bo odjemalec ostal v paketu »E3 NAPREDNI« dobavitelja in zanj veljajo Prodajni pogoji in cenik za paket »E3 NAPREDNI«.

Odjemalec se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 12 mesecev od sklenitve oziroma začetka uporabe pogodbe ostal odjemalec električne energije paketa »E3 NAPREDNI« dobavitelja pod pogoji iz te akcijske ponudbe.

 

Zaradi pridobitve posebne ugodnosti se odjemalec zavezuje, da sklenjena pogodba v dogovorjenem času 12 mesecev ne bo prenehala veljati iz razlogov, ki so na njegovi strani. Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa od distribucijskega sistema na lastno željo, spremembe lastništva merilnega mesta ali plačnika, izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v primeru odpovedi pogodbe o oskrbi ali ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, je dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v višini 20 EUR, dobavitelj pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.

Dobavitelj si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov odjemalcu odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen odjemalcu odreči pravico pristopa k tej akcijski ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Utemeljeni razlogi so za namen tega pogodbenega odnosa zlasti navajanje napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov, neizpolnjevanje pogojev za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih sporov ali neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova dobavljene električne energije ali iz kakšnega drugega poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima pravico odjemalcu zaračunati vse stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti po tej akcijski ponudbi oziroma mu obračunati že priznane ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi do trenutka, ko je dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k ponudbi oziroma odpovedal pogodbo.

Cenik - paket »E3 NAPREDNI - POMLADNA ENERGIJA 2018«
VT MT ET
Cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,09399 0,00999 0,00000
z 22 % DDV 0,11467 0,01219 0,00000
Popust v % 0 % 99,9 % 0 %
Akcijska cena energije v EUR/kWh brez DDV 0,09399 0,00001 0,00000
z 22 % DDV 0,11467 0,00001 0,00000

 

Akcijska ponudba je veljavna od 23. 3. 2018 do 4. 5. 2018.

Akcijske cene začnejo veljati za posameznega odjemalca s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja), vendar hkrati ne prej kot 23. 3. 2018, in veljajo do 31. 12. 2018.

V času trajanja ugodnosti iz akcijske ponudbe ni možno koristiti popusta za PDP nad 20 kWh.

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.

Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT) in manjše dnevne tarifne postavke (MT) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT.

Te pogoje in cenik akcijske ponudbe je sprejel direktor E 3, d.o.o. in veljajo od 23. 3. 2018 dalje. Objavljeni in dosegljivi so na spletni strani dobavitelja ter v informacijskih pisarnah.

Pristopni obrazec

Naročam paket

E3 NAPREDNI - POMLADNA ENERGIJA 2018

Podatki portala Moj E3

Prijavite se v portal MOJ E3.
Če uporabniškega imena še nimate, ga lahko ustvarite na tej povezavi.
Za uspešno oddajo obrazca je potrebno zaključiti postopek registracije.