E3 Udobni - poletje 2021 | E3

  • Za nove odjemalce
  • Od 12. 7. do 31. 8. 2021
  • Univerzalna cena energije
  • Popust za elektronski račun**
  • Popust na porabo nad 20 kWh PDP**

Ugodno. Uporabno. Univerzalno!

Paket za vas, ki vklapljate gospodinjske aparate, ko utegnete in jih potrebujete. Univerzalne cene, ne glede na čas višje ali nižje tarife, naredijo vaš račun prijaznejši.


cena energije v €/kWh

VT: 0,06150

MT: 0,06150

ET: 0,06150


Za informativni izračun pokličite naše svetovalce v kontaktnem centru na številko 080 34 45.

Opis paketa E3 Udobni poletje 2021

Zakaj bi v gospodinjstvih načrtovali porabo električne energije, če lahko imate tudi v dvotarifnem sistemu univerzalno ceno energije?

Ni treba!

Univerzalna cena energije vam v dvotarifnem sistemu omogoča manj skrbi zaradi rabe velikih porabnikov energije (npr. pralni in sušilni stroji). V gospodinjstvih z dvotarifnim merjenem velja višja tarifa od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure, nižja pa v nočnih urah in med vikendi. S poenoteno tarifo tudi za ta gospodinjstva je paket E3 Udobni prijazen zlasti za vse vas z aktivnim življenjskim stilom, ki vikende radi preživljate izven doma.
V času AKCIJSKE PONUDBE, ki traja od 12. 7. do 31. 8. 2021 in velja za nove gospodinjske odjemalce, vam 12 mesecev zagotavljamo nižjo ceno električne energije, ki velja za paket E3 Udobni. 

Prodajni pogoji – paket E3 Udobni poletje 2021

Akcijska ponudba je namenjena novim gospodinjskim odjemalcem električne energije dobavitelja, ki bi si radi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo in zajamčeno ceno v daljšem časovnem obdobju ter izpolnjujejo pogoje iz te akcijske ponudbe. Za novega odjemalca električne energije dobavitelja šteje vsak odjemalec, ki z dobaviteljem sklene veljavno pogodbo o oskrbi z električno energijo.  Ti pogoji se smiselno uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: SP) in Prodajnimi pogoji – paket E3 UDOBNI ter postanejo s pristopom k akcijski ponudbi ter s sklenitvijo Pogodbe o oskrbi z električno energijo za paket E3 UDOBNI (v nadaljevanju: pogodba) njen sestavni del. Za čas trajanja ugodnosti iz akcijske ponudbe prevladajo pogoji akcijske ponudbe.

Dobavitelj bo vsem odjemalcem, ki v času od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021 izrazijo željo in veljavno pristopijo k akcijski ponudbi ter sklenejo z dobaviteljem Pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket E3 UDOBNI, 12 mesecev zagotavljal nespremenjeno ceno za električno energijo za paket E3 UDOBNI, skladno z določili teh pogojev.

Odjemalec lahko veljavno pristopi k akcijski ponudbi in pridobi v njej navedene ugodnosti z izpolnitvijo naslednjih predpostavk:

  • da v času trajanja akcijske ponudbe do 31. 8. 2021 na spletni strani dobavitelja izpolni elektronski obrazec »Naročilo«, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket E3 UDOBNI; ali da do 31. 8. 2021 dobavitelju dostavi izpolnjen obrazec »Naročilo«, na podlagi katerega bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket E3 UDOBNI; 

  • da izpolnjeno pogodbo s prilogami, ki mu jo bo na elektronski oziroma drug naslov dostavil dobavitelj, s svoje strani izpolnjeno in podpisano, do 7. 9. 2021 vrne po pošti na dobaviteljev naslov; 

  • da je odjemalec uspešno vključen v bilančno skupino dobavitelja. 

Dobavitelj se obvezuje, da v času trajanja akcijskih cen električne energije, določenih s pogodbo, teh ne bo spreminjal, ne glede na morebitne spremembe cen na trgu. Akcijske cene električne energije iz te ponudbe začnejo za odjemalca veljati s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja). Po preteku časovne vezave iz te akcijske ponudbe, bo odjemalec ostal v paketu »E3 UDOBNI« dobavitelja in zanj veljajo Prodajni pogoji in cenik za paket E3 UDOBNI. 
Strošek podpornih storitev (SPS) se v času trajanja ugodnosti akcijske ponudbe zaračunava.
Odjemalec se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo 12 mesecev od sklenitve oziroma začetka uporabe pogodbe ostal odjemalec električne energije paketa E3 UDOBNI dobavitelja pod pogoji iz te akcijske ponudbe. Zaradi pridobitve posebne ugodnosti se odjemalec zavezuje, da sklenjena pogodba v dogovorjenem času 12 mesecev ne bo prenehala veljati iz razlogov, ki so na njegovi strani. 

Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, spremembe lastništva merilnega mesta ali plačnika, izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v primeru odpovedi pogodbe o oskrbi ali ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, je dolžan dobavitelju na njegovo zahtevo plačati nadomestilo za predčasno prekinitev pogodbe v višini 20 EUR, dobavitelj pa mu bo obračunal tudi strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe. 
Dobavitelj si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov odjemalcu odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen odjemalcu odreči pravico pristopa k tej akcijski ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Utemeljeni razlogi so za namen tega pogodbenega odnosa zlasti navajanje napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov, neizpolnjevanje pogojev za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih sporov ali neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova dobavljene električne energije ali iz kakšnega drugega poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima pravico odjemalcu zaračunati vse stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti po tej akcijski ponudbi oziroma mu obračunati že priznane ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi do trenutka, ko je dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k ponudbi oziroma odpovedal pogodbo

Cenik - paket E3 Udobni poletje 2021

    brez DDV z 22% DDV
Cene energije v EUR/kWh VT 0,06150 0,07503
  MT 0,06150 0,07503
  ET 0,06150 0,07503
SPS v EUR/MM/mes.   0,99 1,21

 

Akcijska ponudba je veljavna od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

Cene električne energije akcijske ponudbe začnejo veljati za posameznega odjemalca s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno skupino dobavitelja), in veljajo 12 mesecev. 
Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, in ceno Stroška podpornih storitev, ki je določena v EUR/merilno mesto/mesec, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine. 
Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo.  Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET. 
Dobavitelj si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma morebitne predčasne ukinitve akcijske ponudbe iz poslovnih razlogov, kar bo objavil na spletni strani. Navedeno ne vpliva na že pridobljene ugodnosti. 
Te pogoje in cenik akcijske ponudbe je sprejel direktor E 3, d.o.o. in veljajo od 12. 7. 2021 dalje. Objavljeni in dosegljivi so na spletni strani dobavitelja ter v informacijskih pisarnah.

Izberite svojosanjsko napravo

E3 Ekstra - nova, privlačna in ugodna ponudba izbrane naprave ter paketa električne energije po vaši meri.

Vstopi v E3 Trgovino